สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (สงต.กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration City Market Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. คณะกรรมการบริหารกิจการสำนักงานตลาด
2. ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด
3. รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด
4. ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน
5. ผู้ตรวจการ
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7. ฝ่ายการคลัง
8. ฝ่ายอำนวยการตลาด
9. ฝ่ายนโยบายและประมวลผล
10.ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี

อำนาจหน้าที่

แบ่งเป็น 5 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยว กับงานสารบรรณ ธุรการ การควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สิน อาคารและยานพาหนะ การบริหารงานบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดการประชุม การทำนิติกรรมต่างๆ จัดทำร่างสัญญาเช่า โอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ การดำเนินการฟ้องร้อง บังคับคดีต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยว กับการจัดทำและควบคุมงบประมาณ การจัดทำฎีกาเบิกเงินต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเสียภาษี การรับ-ส่ง และการเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี การตรวจสอบฎีกาและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง การทำสัญญาเช่า โอน ควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน จำหน่ายทรัพย์สิน ตลอดจนจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การจัดหารายได้ให้สำนักงานการตลาด การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมต่างๆและติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายอำนวยการตลาด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้เช่า อาคาร แผงค้า การจัดทำจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่า การควบคุมการดำเนินงานของตลาดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ การส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การควบคุมคุณภาพ ปริมาณ และราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ การควบคุมดูแลการออกแบบ การประมาณราคาการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญาการให้บริการด้านสาธารณูปโภค การจัดหาสถานที่จอดรถแก่ลูกค้าและประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ฝ่ายนโยบายและประมวลผล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จัดลำดับความสำคัญของนโยบายและจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนาตลาด การจัดหาสถานที่ค้าให้กับผู้ค้าที่เดือดร้อน การควบคุม ดูแลด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด การควบคุมดูแลคุณภาพและราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรม ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การส่งเสริมให้มีการจัดตลาดนัดรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการ
5. ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้เช่าอาคาร แผงค้า การจัดทำ จัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสัญญาเช่า การควบคุมการดำเนินงานของตลาดให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ส่งเสริมการจำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ การดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมคุณภาพ ปริมาณและราคาสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ (on line) การรับ-ส่งและเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชี การรายงานรายรับ-รายจ่าย ควบคุมดูแลการออกแบบ การประมาณราคาการก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญา การให้บริการด้านสาธารณูปโภค ตลอดจนการจัดหาสถานที่จอดรถแก่ลูกค้าและประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครที่มุ่มมั่นบริหาร และพัฒนาตลาดที่ได้มาตรฐาน สุขาภิบาล สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เป็นแหล่งลงทุนขนาดเล็ก ที่ดำรงวิถีแบบไทยๆ ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชน
พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. มุ่งพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4. มุ่งปรับปรุง รณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ค้าและประชาชนมีส่วนเริ่มในการรักษาสภาพแวดล้อม ของตลาด
5. มุ่งพัฒนาและขยายตลาดให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน
6. มุ่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโภคของตลาด และดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
7. มุ่งจัดหาสถานที่จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตามฤดูการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

สำนักงานตลาดมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสร้างหรือจัด ให้มีตลาดให้เหมาะสมแก่สภาพของชุมชน การปรับปรุงตลาดที่มีอยู่แล้ว ให้ถูกสุขลักษณะและทันสมัย การส่งเสริมตลาดเอกชน การกำหนดระเบียบการดำเนินงานของตลาด การจัดการและควบคุมการให้บริการเกี่ยวกับตลาด การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตลาด การควบคุมดูแลราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดให้เป็นธรรมและการส่งเสริมการ จำหน่ายโภคภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการนำด้านและมิติที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ ด้านที่ ๕ นโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน และมหานครแห่งความปลอดภัยได้แก่๑. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ๒. โครงการค่าใช้จ่ายในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร๓. โครงการอบรมบุคลากรของสำนักงานตลาด๔. โครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงแผงค้าโครงเหล็ก ตลาดเทวราช๕. โครงการค่าใช้จ่ายปรับปรุงหลังคาและพื้นทางเดินตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก๖. โครงการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารพาณิชย์ ตลาดประชานิเวศน์ ๑๗. โครงการค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารสองชั้นตลาดหนองจอก

ผู้ประสานงาน

นางสาวกมลวรรณ บุญโยธา นายชัยเกษม วิยาสิงห์

ปรับปรุงล่าสุด

19/10/2560 | 09:17

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (สงต.กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration City Market Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายไชยณัฐ เจติยานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 0-2158-0732 0-2158-0744 
02 นายพิเชษฐ ชัยประไพพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร 0-2158-0740 -42 0-2158-0744 
03 นายมโน เวชภูติ ผู้ตรวจการ 0-2158-0740 -42 ต่อ 15 0-2158-0744 
04 นายสุรินทร์ ทองแย้ม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2158-0740 -42 ต่อ 21 0-2158-0744 
05 นางสาวสมฤดี จันทรพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0-2158-0740 -42 ต่อ 31 0-2158-0744 
06 นายศิริพันธุ์ บุญโชคเจริญศรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาด 0-2158-0736 0-2158-0744 
07 นายไพศาล ฉวรรณกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและประมวลผล 0-2158-0740 -37 0-2158-0744 
08 นายธงชัย เทพานนท์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี 0-2421-4326 0-2421-4523 -24 ต่อ 13 

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (สงต.กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration City Market Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร http://www.oic.go.th/infocenter9/975/ 

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร (สงต.กทม.)
Bangkok Metropolitan Administration City Market Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร