สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร (สธก.)
Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

กลุ่มงานตรวจการ
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
งานประมูลทรัพย์หลุด
งานปฏิบัติการประมวลผล
ฝ่ายการคลังและพัสดุ
งานงบประมาณและการเงิน
งานตรวจจ่าย
งานทรัพย์สินและพัสดุ
งานบัญชี
ฝ่ายกิจการสาขา
งานกิจการสาขา
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานการตลาด

อำนาจหน้าที่

กลุ่มงานตรวจการ
ตรวจสอบทรัพย์รับจำนำ ทรัพย์หลุดจำนำ วินิจฉัยคุณภาพและประเมินราคาทรัพย์รับจำนำ และทรัพย์หลุดจำนำทุกรายการโดยละเอียด
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี พัสดุ และทรัพย์รับจำนำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานธุรการ รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณ
งานการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานบุคคลของหน่วยงาน งานนิติการ การฝึกอบรม
งานประมูลทรัพย์หลุด รับผิดชอบการรับ-ส่งมอบทรัพย์หลุด การเก็บรักษา กำกับดูแล จัดระบบเกี่ยวกับการประมูล
งานปฏิบัติการประมวลผล รับผิดชอบการบำรุงรักษา ดูแลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรประมวลผล ซอฟต์แวร์ทั้งหมด
ฝ่ายการคลังและพัสดุ
งานงบประมาณและการเงิน รับผิดชอบงานการเงินและงบประมาณ
งานตรวจจ่าย รับผิดชอบงานบัญชีและตรวจจ่าย
งานทรัพย์สินและพัสดุ รับผิดชอบจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การประมูล ว่าจ้าง
งานบัญชี รับผิดชอบการจัดทำบัญชี การจัดทำรายงาน การพิจารณาการเบิกจ่ายเงิน
ฝ่ายกิจการสาขา
รับผิดชอบกำหนดนโยบาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนประสานงาน การวางแผนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน กำหนดทิศทางการลงทุน พัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้ธุรกิจดำเนินอย่างต่อเนื่อง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
งานการตลาด รับผิดชอบกำหนดทิศทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จัดทำข่าว

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรด้านการรับจำนำที่มีภาพลักษณ์ที่ดี
ระบบการบริหารทันสมัย โปร่งใส ทรัพย์สิน ปลอดภัย
มีการให้บริการที่ดีและทั่วถึง
เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนในแหล่งชุมชน

พันธกิจ (Mission)
มุ่งปรับภาพลักษณ์องค์กร
มุ่งพัฒนาบุคลากร
มุ่งพัฒนาให้บริการที่ดี
มุ่งพัฒนาระบบการทำงาน
มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
มุ่งวางมาตรฐานตรวจสอบ
มุ่งวางระบบความปลอดภัยในองค์กร
มุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกชุมชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. จัดตั้งสถานธนานุบาลขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถนำทรัพย์สินมาจำนำได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ และในราคารับจำนำที่สมควร รวมทั้งให้ประชาชนได้มี โอกาสซื้อทรัพย์หลุดจำนำโดยวิธีการที่ยุติธรรม
2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสถานธนานุบาล

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1.เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ประสานงาน

นางสาวอัญชลี บุญอยู่

ปรับปรุงล่าสุด

30/10/2560 | 16:15

สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร (สธก.)
Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 0-2158-0042 0-2158-0050 
02 นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สายคลังและพัสดุ 0-2158-0042 0-2158-0050 
03 นางชนากานต์ โกสินทร์ รองผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป 0-2158-0042 0-2158-0050 

สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร (สธก.)
Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร http://www.oic.go.th/infocenter9/974/ 

สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร (สธก.)
Bangkok Metropolitan Administration Pawn Shop Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร