สำนักงานเขตคันนายาว (ขคน.)
Khannayao District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ผู้อำนวยการเขตผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1- ฝ่ายปกครอง- ฝ่ายโยธา- ฝ่ายรายได้- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ- ฝ่ายการศึกษา- โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด- ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2- ฝ่ายทะเบียน- ฝ่ายการคลัง- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล- ฝ่ายเทศกิจ- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม- หน่วยสัสดีเขต

อำนาจหน้าที่

ฝ่ายปกครอง ให้บริการประชาชนข้าราชการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องที่ การเลือกตั้ง การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การสอบสวนทายาท การรับรองบุคคล การรับรายงานตัวผู้รับการลงโทษ งานการเจ้าหน้าที่ งานสารบรรณ ธุรการทั่วไป การประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์ การวางแผนพัฒนาเขต รวมถึงการประสานงานทั่วไปฝ่ายทะเบียน ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้1. ด้านงานทะเบียนราษฎร การรับแจ้งเกิด-ตาย การย้ายเข้า-ย้ายออก สำเนาสูติบัตร การกำหนดบ้านเลขที่ การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ2. ด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน จัดทำบัตรประชาชน ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2542 กรณีทำบัตรครั้งแรกเกินกำหนด หรือทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมสูญหาย เป็นต้น3. ด้านทะเบียนทั่วไป การดำเนินการควบคุมและดูแลมัสยิด ศาลเจ้า มูลนิธิ ทะเบียนพินัยกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว เช่น การรับจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับบุตรบุญธรรม ฯลฯฝ่ายโธยา ให้การบริการประชาชนในด้านพิจารณาอนุญาตทำการต่างๆ ตรวจสอบดูแลรักษาที่สาธารณะ การติดตั้งป้ายโฆษณา การกำหนดแนวเขตและระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะ การตรวจสอบดูแล-อนุญาตปลูกดัดแปลงรื้อถอนอาคาร ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมตรอก ซอยต่างๆ รวมถึงการระบายน้ำฝ่ายการคลัง จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การรับ-เบิก-จ่ายเงิน การจัดหาพัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขต จัดทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานเขต และในส่วนที่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อได้แก่1. การรับเงิน-ถอนเงิน ประกันซองประกวดราคา2. การรับหลักประกัน-ถอนหลักประกันสัญญา3. การจ่ายเงินเมื่อผู้ขายหรือรับจ้างดำเนินงานเสร็จบริบูรณ์4. การรับชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีรถยนต์5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฝ่ายรายได้ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีรถยนต์ ประจำปี ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้1. มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบังคับให้เป็นไป2. ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร3. การวางแผนปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนเกี่ยวข้องกับคดี4. การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เช่น มีหน้าที่ตรวจจับปรับผู้ที่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ด้านมวลชนสัมพันธ์ เทศกิจจราจร เทศกิจสิ่งแวดล้อมและอุบัติภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง อุบัติภัย สาธารณภัย การตรวจจับรถควันดำ การตรวจสอบรถบรรทุก การจอดรถโดยไม่ดับเครื่องยนต์ และมลพิษทางเสียง เป็นต้นฝ่ายการศึกษา1. บริหารการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่เขตทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจินดาบำรุง และโรงเรียนคันนายาว ทั้งระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ในด้านวิชาการ บุคลากรครู ธุรการการเงิน บัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ กิจกรรมนักเรียน และความสัมพันธ์กับชุมชน2. บริหารศูนย์วิชาการเขต ตรวจเยี่ยมและนิเทศน์การศึกษา3. สำรวจรับแจ้งเด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 25234. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานลูกเสือชาวบ้าน งานกีฬา5. งานการสอบวัดผลประมวลผลและทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน6. งานลูกเสือยุวกาชาด คุรุสภาเขต การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนต่างๆ ประสานงานจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตอันเกิดจากงานอาชีพของชุมชน ส่งเสริมและประสานงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนส่งเสริมการพัฒนาประชาชนในชุมชน ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และการปกครอง จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนในชุมชนให้ดี ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทางราชการ แสวงหาผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือทางราชการในการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนสนใจในการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยของตนเองฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล1. การตรวจ ควบคุม และแนะนำการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ตลาด และผู้เข้าขายของในตลาด ผู้เร่ขายและแผงลอย2. การตรวจ ควบคุมและแนะนำการสุขาภิบาลสถานที่ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพและการอนามัยของคนงาน3. การตรวจ ควบคุมและแนะนำารสุขาภิบาลสถานที่แต่งผม การอนามัยช่างแต่งผม4. การตรวจ ควบคุม และแนะนำดรงงานทำน้ำแข็ง และการอนามัยของคนงาน5. การตรวจ ควบคุม และแนะนำการสุขาภิบาลสุสานและฌาปนสถาน6. ประสานงานกับตำรวจท้องที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการใช้เครื่องขยายเสียง7. ตรวจสอบ และระงับเหตุรำคาญตามกฎหมายสาธารณสุข8. ปฏิบัติงานตามนโยบายแผนและโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย9. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติที่ออกตามความใน พ.ร.บ. สาธารณสุข และพ.ร.บ.อื่นที่เกี่ยวข้อง10. ควบคุมและแนะนำการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตามถนน ตรอก ซอย อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล รวมทั้งการปลูกบำรุง ตัดกิ่ง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชคลุมดิน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เขตคันนายาว จะเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานผังเมือง มีสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทีดี มีความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการพันธกิจ 1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สวยงาม ที่อยู่อาศัยสะอาด ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดี มีความปลอดภัย 2. พัฒนาชุมชน ประชาคมเมืองให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของสังคม 4. เสริมสร้างอาชีพ เพื่อยกระดับฐานะครอบครัว 5. สนับสนุน ส่งเสริม จรรโลงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม ภูมิปัญญาและรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 6. สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในการให้บริการ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ

ผู้ประสานงาน

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคันนายาว

ปรับปรุงล่าสุด

02/11/2560 | 16:45

สำนักงานเขตคันนายาว (ขคน.)
Khannayao District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตคันนายาว 0 2379 9934 - 5  
02 นายนันทพงศ์ แก้วศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว 0 2379 9937  
03 นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2379 9936  
04 นางสาวนิภา นิลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0 2379 9938-9  
05 -ว่าง- หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0 2379 9940-1  
06 นายตติยะพันธ์ ณ นคร หัวหน้าฝ่ายโยธา 0 2379 9942-3  
07 นางจตุพร เจี่ยงเพชร หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0 2379 9946-7  
08 นายณัติฐพร บางไพร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2379 9948-9  
09 นางสาวพนิดา แก้วมาก หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0 2379 9950-1  
10 นางสาววรรณา เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0 2379 9952-3  
11 นายรังสรรค์ ยุวรัตน์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0 2379 9956-7  
12 นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2379 9956-7  
13 นางสาวรุ่งมณี สีนวลสด หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2379 9944-5  

สำนักงานเขตคันนายาว (ขคน.)
Khannayao District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
โครงสร้างองค์กร
แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานเขตคันนายาว (infocenter) http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/929/

สำนักงานเขตคันนายาว (ขคน.)
Khannayao District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร