สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก.)
Office Of The BMA Civil Service Commission

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักงาน ก.ก...click..

อำนาจหน้าที่

1. ราชการประจำและงานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร 3. ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4. จัดทำรายงานประจำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพมหานคร 5. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและระบบราชการมหานคร บุคลากรมีคุณภาพมีความสมดุลระหว่างการทำงานและคุณภาพชีวิต เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีศักยภาพสูง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร งานในหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการกรุงเทพมหานคร ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในราชการกรุงเทพมหานครและดำเนินการตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้1. กองบริหารงานทั่วไป..click.. 2. กองสรรหาบุคคล ..click.. 3. กองระบบงาน..click.. 4. กองอัตรากำลัง ..click..5. กองทะเบียนประวัติข้าราชการ ..click.. 6. กองวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพ ..click..7. กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม ..click..

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2557-2560)

ผู้ประสานงาน

นางจิตรา ทันนิเทศ นางสาวรัตนากร เพ็งอุ่น

ปรับปรุงล่าสุด

08/02/2560 | 11:08

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก.)
Office Of The BMA Civil Service Commission

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเกรียงพล พัฒนรัฐ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 0 2224 3005 0 2224 3005 
02 นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 0 2224 3005 0 2224 3005 
03 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. 0 2224 3005 0 2224 3005 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก.)
Office Of The BMA Civil Service Commission

 

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สกก.)
Office Of The BMA Civil Service Commission

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร