สำนักงานเขตสวนหลวง (ขสล.)
Suanluang District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

"เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ประชาคมเข้มแข็ง พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงาน และใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งตนเองได้เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ชุมชนค้นหาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าของตนและเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนในพื้นทีมีโอกาสศึกษาได้ทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

ปรับปรุงล่าสุด

28/11/2559 | 09:51

สำนักงานเขตสวนหลวง (ขสล.)
Suanluang District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขต 02 321 7925  
02 นายชยุต ศรีสุชาติ ผู้ช้วยผู้อำนวยการเขต 02 322 4666  
03 นางภคพร บุณยานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2322 3996  

สำนักงานเขตสวนหลวง (ขสล.)
Suanluang District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานเขตสวนหลวง (ขสล.)
Suanluang District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร