สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)
Housing Development Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป2. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทุน3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มี 3 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ ธุรการ งานบุคคล ประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน การพัสดุ การเงินและบัญชี2. ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแหล่งเงินทุน มีหน้าที่ความรับผิดชองเกี่ยวกับ การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์นโยบาย หาแหล่งเงินทุน วิเคราะห์โครงการลงทุน จัดทำแผนงาน ประเมินผล การดำเนินงาน จัดทำสถิติ ประมวลผลข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานของ สพอ.3. ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารเงินและทรัพย์สินของ สพอ. ว่าจ้างสถาบันการเงินให้บริหารเงินตามที่คณะกรรมการกำหนด สำรวจ ออกแบบ คำนวณราคา ควบคุมการก่อสร้าง การรักษาผลประโยชน์ การกำนหดค่าธรรมเนียมการโอน การต่อสัญญาเช่า ให้เช่า การเร่งรัดหนี้สินทุประเภท

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learn Organization) สร้างสังคมอุดมปัญญาในองค์กร มีการอบรมให้ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสหวิทยาการสมัยใหม่ เข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้องและรวดเร็ว ให้พนักงานในองค์กรสามารถคิดอย่างเป็นระบบ (Systematism) ทำงานประสานกันเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลผนึก (Synergism) เข้าใจเป้าหมาย สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ทำงานเชิงรุก (Proactive) ลดข้อผิดพลาด (เช่น ใช้ Six-Sigma) ประหยัด (Economy) มีสมรรถนะ (Performance) ผลิตภาพ (Productivity) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)2. ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า (Customer Perspective) สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า สามารถวิเคราะห์ คัดกรอง และคัดแยกอุปสงค์ของผู้รับบริการหรือลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ตามปัจจัยต่างๆ จนสามารถทำเป็นแผนที่ (Roadmap) ของอุปสงค์ได้ และสามารถรับประโยชน์จากส่วนเกินผู้บริโภค (Consumer Surplus) อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งรายได้ที่ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้าทุกระดับมีความพอใจจ่ายค่าสินค้าหรือบริการ และสำหรับผู้มีรายได้น้อยจะจัดหาการอุดหนุน (Subsidy) ด้วยหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกับราคาตลาด และภาระของผู้ให้การอุดหนุน (กรุงเทพมหานคร) และมียุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้ากลุ่มนี้ตระหนัก และเข้าใจในความช่วยเหลือนี้ นอกจากนี้แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารระหว่างองค์กร และผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า ในแบบ 2 ทาง (Interactive) และเป็นปัจจุบัน (Realtime) ผู้รับบริการ หรือ ลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แม้กระทั่งการสื่อสารถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก็สามารถกระทำได้3. มีธรรมาภิบาล (Good Governance) เช่น ความยุติธรรม มาตรฐานเดียว ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วม มีประชาธิปไตยในองค์กร มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) จากภายในจิตสำนึกของพนักงานการพาณิชย์เอง5. มีความทันสมัย (Modernization) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกได้ทัน และการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้ไอที การลดการใช้กระดาษพันธกิจเนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และที่อยู่อาศัยในมหานครขนาดใหญ่ก็เป็นเรื่องท้าทายความสามารถในการจัดการและพัฒนา เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น มีทั้งประชากรดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ทั้งในรูปแบบชุมชนและแบบกระจายตัวที่เพิ่มจำนวนตามกระแสเวลา และอีกทางหนึ่งมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อแสวงหารายได้เพื่อความอยู่รอด โดยคิดว่าโอกาสในเมืองหลวงดีกว่าในชนบท โดยเฉพาะประเทศไทยกรุงเทพมหานครเป็นแกนกลางของระบบเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางธุรกิจตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก การเพิ่มของประชากรที่เกิดขึ้นนี้นำไปสู่ปัญหาที่อยู่อาศัยที่แออัดไม่เป็นระเบียบและไร้คุณภาพ ปัญหานี้ได้สะสมกันมาเป็นเวลานับสิบปี ซึ่งถึงแม้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะพยายามกำหนดแผนและปฏิบัติการแก้ปัญหา ก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ทันกับปัญหาที่สะสมเพิ่มขึ้น เกิดแหล่งชุมชนแออัดเสื่อมโทรม และชุมชนบุกรุกที่สาธารณะกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครถือเป็นมหานครที่ใหญ่ติดอันดับโลก เพราะมีจำนวนประชากรกว่าสิบล้านคน และในอนาคตกรุงเทพฯก็อาจจะมีประชากรสูงขึ้นจนถึงระดับ 20 ล้านคนก็ได้ และเมื่อนั้นก็อาจเป็นเรื่องสายเกินแก้

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นหน่วยงานการพาณิชย์แห่งที่สาม จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2545 ต่อจากสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร และสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องการพาณิชย์ ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ จึงให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติฯ ที่จัดตั้งสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กำหนดให้กรุงเทพมหานครดำเนินการพาณิชย์ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้1. ช่วยเหลือประชาชน ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้มีรายได้น้อย เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นของรัฐ องค์กรเอกชนและภาคเอกชนในการพัฒนาทีอยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่้อาศัยข้อบัญญัติฯ นี้ยังกำหนดให้สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารเงินและทรัพย์สินของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย และนอกจากนี้ยังสามารถมอบหมายหรือว่าจ้างสถาบันการเงินในประเทศหรือต่างประเทศให้บริหารเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดการที่อยู่อาศัย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

1. โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้ากรุงเทพมหานคร เขตบางบอน เป็นอาคารสูง 3 ชั้น จำนวน 6 อาคาร มีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 120 ห้อง ขนาดห้องละ 70 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องนอน 2 ห้อง ห้องครัว ห้องน้ำ และระเบียง อัตราค่าเช่า เดือนละ 1,500 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 300 บาท รวมทั้งสิ้น เดือนละ 1,800 บาท2. โครงการอาคารที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน เป็นอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 104 ห้อง ขนาดห้องละ 30 ตารางเมตร จัดแบ่งการใช้สอยเป็นห้องครัว ห้องน้ำ ระเบียง อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,900 บาท ค่าบริการส่วนกลาง 300 บาท รวมทั้งสิ้นเดือนละ 2,200 บาท

ผู้ประสานงาน

น.ส. สุธาสินี แสงเพิ่ม สังกัดหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย Tel. 0-2538-8067 E-mail: hdo2553@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

17/10/2560 | 11:34

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)
Housing Development Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายชัยวัฒน์ จิระยั่งยืน รองผู้อำนวยการ 0-2538-8067 0-2538-8067 ต่อ 111 

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)
Housing Development Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/976/

สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัย (สพอ.)
Housing Development Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร