สำนักงานเขตบางกะปิ (ขบป.)
Bangkapi District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

" บางกะปิเป็นเขตน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือกันพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนพึงพอใจในบริการ "

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ 10 ฝ่าย มีดังนี้
1. ฝ่ายปกครอง มีภารกิจด้านทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ
2. ฝ่ายทะเบียน มีภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป ได้แก่ ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล การจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพิจารณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง
3. ฝ่ายโยธา มีภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ปิดล้อมของสำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ดินของเอกชนที่ยินยอมให้ของประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซม และดูแลความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจร และกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard–rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือบำรุงรักษาตามสัญญา
4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีภารกิจด้านการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การควบคุม จัดการ ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สารระเหย การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน
5. ฝ่ายรายได้ มีภารกิจด้านการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ด้านสืบทรัพย์ของผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต ดำเนินการติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีกับผู้ค้างยื่นแบบภาษีและค้างชำระภาษี รายงานการจัดเก็บภาษี
6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีภารกิจด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ฝ่ายการศึกษา มีภารกิจด้านการบริหารงานวิชาการ และการแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ การบริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการดูแลศูนย์วิชาการเขต
8. ฝ่ายการคลัง มีภารกิจด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด (ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงรายการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน
9. ฝ่ายเทศกิจ มีภารกิจด้านการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกรทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เข่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุงชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การยกเลิกการเป็นชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ การจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน การดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย การควบคุมดูแลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการที่สำนักงานเขตบางกะปิดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 39 โครงการ ดังน๊็
1. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย งบประมาณ 4,000,000 บาท
2. โครงการลอกท่อระบายน้ำที่จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดำเนินการ งบประมาณ 2,600,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2 จากถนนลาดพร้าว ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 7,547,000 บาท
4. โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว งบประมาณ 618,700 บาท
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 2,220,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 6 จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 5,505,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 7 จากซอยโพธิ์แก้ว 3 ถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 5,759,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงซอยลาดพร้าว 107 แยก 30 และ 34 งบประมาณ 1,023,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 14 ช่วงปลายจากจุดที่กำหนดถึงสุดระยะที่กำหนด งบประมาณ 1,447,100 บาท
10. โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต งบประมาณ 32,200 บาท
11. โครงการการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อการเรียนรู้ งบประมาณ 148,100 บาท
12. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน งบประมาณ 180,000 บาท
13. โครงการสอนภาษาจีน งบประมาณ 3,816,000 บาท
14. โครงการสอนภาษาสเปน งบประมาณ 120,000 บาท
15. โครงการสอนภาษอาหรับ งบประมาณ 744,000 บาท
16. โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 201,000 บาท
17. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย งบประมาณ 3,643,900 บาท
18. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 72,800 บาท
19. โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด งบประมาณ 47,300 บาท
20. โครงการโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) งบประมาณ 110,000 บาท
21. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ 50,000 บาท
22. โครงการการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด งบประมาณ 186,000 บาท
23. โครงการปรับปรุงโรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ งบประมาณ 2,319,000 บาท
24. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบึงทองหลาง งบประมาณ 3,507,000 บาท
25. โครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านบางกะปิ งบประมาณ 8,233,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ งบประมาณ 6,361,000 บาท
27. โครงการปรับปรุงโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) งบประมาณ 2,382,200 บาท
28. โครงการปรับปรุงโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น งบประมาณ 2,634,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง งบประมาณ 1,617,000 บาท
30. โครงการครอบครัวรักการอ่าน งบประมาณ 80,000 บาท
31. โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย งบประมาณ 87,000 บาท
32. โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน งบประมาณ 228,000 บาท
33. โครงการหญิง-ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้ งบประมาณ 55,900 บาท
34. โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 5,528,000 บาท
35. โครงการการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กทม. งบประมาณ 23,900 บาท
36. โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กทม. งบประมาณ 66,000 บาท
37. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 26,400 บาท
38. โครงการเรียนดีเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ 12,501,500 บาท
39. โครงการประชุมครู งบประมาณ 16,300 บาท

ผู้ประสานงาน

นางสาวอนงค์วรรณ คุณดิลกชุติวัต
โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797

ปรับปรุงล่าสุด

08/11/2560 | 17:25

สำนักงานเขตบางกะปิ (ขบป.)
Bangkapi District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ 0 2377 5494 ต่อ 5750-1 0 2377 5494 ต่อ 5757 
02 นายวุฒิ เฮงวัฒนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ 0 2377 5494 ต่อ 5752 0 2377 5494 ต่อ 5757 
03 นางสาวเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ 0 2377 5494 ต่อ 5755 0 2377 5494 ต่อ 5770 
04 ว่าที่ ร.ท. ทินวัฒน์ นันทนิมิต หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0 2377 5494 ต่อ 5759 0 2377 5494 ต่อ 5757 
05 นายชัชวาล งิ้วออก หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0 2377 5494 ต่อ 5760 0 2377 5494 ต่อ 5761 
06 นายสุทธศักดิ์ วิพัฒนบวรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 0 2377 5494 ต่อ 5766 0 2375 9128 
07 นายพงษ์สิงห์ ต๊ะวงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2377 5494 ต่อ 5769 0 2377 5494 ต่อ 5770 
08 นางธนาทิพย์ ตรงชาติ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0 2375 5323 0 2375 2020 
09 - ว่าง - หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2377 5498, 0 2377 6771 0 2377 5498 
10 นางสมฤดี ลันสุชีพ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0 2377 5494 ต่อ 5779 0 2377 5494 ต่อ 5780 
11 นางเพ็ญทิพย์ สุขสม หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0 2377 4663 0 2378 1613 
12 นายวงศ์ศักดิ์ คงอุดหนุน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0 2377 4336 0 2377 5494 ต่อ 5757 
13 - ว่าง - หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2377 5494 ต่อ 5789 0 2377 5494 ต่อ 5790 

สำนักงานเขตบางกะปิ (ขบป.)
Bangkapi District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตบางกะปิ http://www.oic.go.th/infocenter9/941/ 

สำนักงานเขตบางกะปิ (ขบป.)
Bangkapi District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร