สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (ขรณ.)
Ratburana District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

หน้าที่บริหารการจัดการของฝ่ายทั้ง 10 ฝ่าย1. ฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง การสอบสวนรับรองกรณีต่างๆ งานทะเบียนพินัยกรรม งานทะเบียนสมาคม งานทะเบียนมูลนิธิ งานทะเบียนสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ งานทะเบียนพาณิชย์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลือกตั้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ2. ฝ่ายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทะเบียนทั่วไป ฯลฯ3. ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้าและสิ่งสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมละสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ การควบคุมสัตว์นำโรค ฯลฯ5. ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร การสืบทรัพย์และดำเนินคดีผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ที่อยู่ในพื้นที่เขต ฯลฯ6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเก็บขนมูลฝอย การปลูก ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ฯลฯ7. ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ฯลฯ8. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ9. ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 งานเกี่ยวกับคดี ฯลฯ10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

บริการอย่างมีคุณภาพประสานสังคมร่วมพัฒนาปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดีอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนาธรรม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภาพรวมของสำนักงานเขตเพื่อสนองความต้องการของประชาชนที่มีความคาดหวังในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยปรับปรุงการให้บริการใน 3 ด้าน คือ1. ด้านกายภาพ ปรับปรุงสำนักงานเขตให้มีความสวยงาม สะดวกสบายและทันสมัยยิ่งขึ้น2. ด้านระบบงาน มีการพัฒนางานบริการทุกประเภทของสำนักงานเขตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเพิ่มงานบริการประเภทต่างๆ ไว้ในศูนย์บริการกรุงเทพมหานครอย่างครบถ้วนตรงตามความต้องการของประชาชน เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น3. ด้านบุคลากร มีการคัดสรรและฝึกอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ “สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย”พร้อมกันนี้ยังมีการปรับปรุงระบบงานแบ่งเป็น 5 ระบบ คือ1. Pre-Service (เตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ) ประชาชนรับข้อมูล การบริการได้ทางเว็บไซต์2. Express Service (บริการเสร็จทันใจ) งานที่ให้บริการได้รวดเร็ว เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน การชำระค่าธรรมเนียมขยะ3. Period Service (บริการเสร็จตามกำหนดนัด) เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหรือมีขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายจะลดระยะเวลาลงและกำหนดนัดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า4. Delivery Service (บริการถึงชานเรือน) เป็นการให้บริการเชิงรุกที่ให้บริการถึงบ้าน5. Mobile Service เป็นการให้บริการตามชุมชนซึ่งได้มีการจัดทำรถ Mobile ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ในด้านงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ นอกเหนือจากภาระหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 การดำเนินงานเป็นไปภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนา ในปัจจุบันอยู่ในระยะของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานเป็นตัวรองรับภารกิจต่าง ๆ เพื่อผลของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนวัดผลได้เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ เป็นแผนปฏิบัติราชการปีที่ 4 ตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 โดยจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้กรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนโยบายรัฐบาล เพื่อให้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กำหนดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 ได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพ คุ้มค่าและสมประโยชน์ สนองตอบความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชน ส่งผลต่อความเจริญของกรุงเทพมหานคร สาระของแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้ มุ่งให้หน่วยงานสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง ชั้น 6 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 02-428-2789

ปรับปรุงล่าสุด

26/04/2560 | 08:46

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (ขรณ.)
Ratburana District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนาชิต ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ   
02 นางภาวิดา จิตต์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ   
03 นายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ   
04 น.ส.ริญญาภัสร์ ปิยะปฐมพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง   
05 นางสาวณัทน์ธีมา สาโรวาท หัวหน้าฝ่ายทะเบียน   
06 นายสนั่น อยู่เย็น หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ   
07 หัวหน้าฝ่ายโยธา   
08 น.ส.อรชา มุ้ยเสมา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ   
09 นายอุดร ศรีวิเชียร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล   
10 น.ส.พิมพ์จุฑา สกุนสิทธิ์ธาดา หัวหน้าฝ่ายรายได้   
11 นางเรณู เทศงามถ้วน หัวหน้าฝ่ายการคลัง   
12 น.ส.เบญจวรรณ ท่าน้ำตื้น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม   
13 นายนรินทร์ธัช จันดี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา   

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (ขรณ.)
Ratburana District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ (ขรณ.)
Ratburana District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร