สำนักเทศกิจ (สนท.)
City Law Enforcement Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจเลขานุการสำนักเทศกิจ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการคลัง ฝ่ายการสื่อสารผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน งานธุรการ กลุ่มงานนิติการ กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 งานธุรการ ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ กลุ่มงานคดี ฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 งานธุรการ ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ กลุ่มงานคดี ฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 งานธุรการ ฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ กลุ่มงานคดี ฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ

อำนาจหน้าที่

แผนภูมิแสดงการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน/ส่วนราชการ (ปัจจุบัน)1.สำนักเทศกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การควบคุม ดูแลตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การบังคับคดีในส่วนแพ่ง รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้บริการและสนับสนุนการดำเนินตามนโยบายของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้2.กลุ่มงานผู้ตรวจการเทศกิจมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รวมถึงการสืบสวน สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารสำนักเทศกิจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง3.สำนักงานเลขานุการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสาร การดูแลสถานที่ ยานพาหนะ เครื่องวิทยุคมนาคม และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง4.กองนโยบายและแผนงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานกลางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประสานการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานเทศกิจจัดทำหลักสูตรเพื่อดำเนินการสัมมนาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเทศกิจ งานนิติกรรมและสัญญาของสำนัก การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย รวบรวมร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ การตรวจสอบและสรุปสำนวนคดีความผิดตามกฎหมายด้านเทศกิจ การจัดประชุมและดำเนินการตามมติคณะกรรมการการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯและการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง5.กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตรา สืบสวน จับกุม ดำเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการดำเนินการในส่วนที่เกินอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือกรณีที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือดำเนินการในส่วนที่ต่อเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต การกระทำผิดที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขตหรือหลายพื้นที่เขต การตรวจสอบกำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต การตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน การรายงานประจำวัน การตรวจและทำรายงานตามโครงการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ การตรวจและบังคับคดีเกี่ยวกับอาคารงานช่วยเหลือประชาชนในกรณีและโอกาสต่างๆงานมวลชนสัมพันธ์งานให้บริการเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยรับผิดชอบพื้นที่กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กท1) กลุ่มลุมพินี (กท2) และกลุ่มวิภาวดี (กท3) 6.กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตรา สืบสวน จับกุม ดำเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการดำเนินการในส่วนที่เกินอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือกรณีที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือดำเนินการในส่วนที่ต่อเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต การกระทำผิดที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขตหรือหลายพื้นที่เขต การตรวจสอบกำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต การตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน การรายงานประจำวัน การตรวจและทำรายงานตามโครงการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ การตรวจและบังคับคดีเกี่ยวกับอาคารงานช่วยเหลือประชาชนในกรณีและโอกาสต่างๆงานมวลชนสัมพันธ์งานให้บริการเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยรับผิดชอบพื้นที่กลุ่มเจ้าพระยา (กท4) กลุ่มพระนครเหนือ (กท7) กลุ่มบูรพา (กท8) กลุ่มสุวินทวงศ์ (กท9) และกลุ่มศรีนครินทร์ (กท10) 7.กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตรา สืบสวน จับกุม ดำเนินคดี และบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการดำเนินการในส่วนที่เกินอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตหรือกรณีที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อกลุ่มคนส่วนใหญ่หรือดำเนินการในส่วนที่ต่อเนื่องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต การกระทำผิดที่ต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขตหรือหลายพื้นที่เขต การตรวจสอบกำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการบังคับการตามกฎหมายของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต การตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน การรายงานประจำวัน การตรวจและทำรายงานตามโครงการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ การตรวจและบังคับคดีเกี่ยวกับอาคารงานช่วยเหลือประชาชนในกรณีและโอกาสต่างๆงานมวลชนสัมพันธ์งานให้บริการเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยรับผิดชอบพื้นที่กลุ่มกรุงธนบุรี (กท5) กลุ่มตากสิน (กท6) กลุ่มมหาสวัสดิ์ (กท11) และกลุ่มสนามชัย (กท12)

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักเทศกิจ เป็นองค์กรชั้นนำในการบังคับใช้กฎหมายและมุ่งมั่นจัดระเบียบเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน เป้าประสงค์(1) มีการบริหารจัดการที่ดี มีความยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล(2) บาทวิถีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (3) ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย (4) การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยลดลง(5) ปัญหาการจราจรได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ(6) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากรถยนต์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การควบคุม ดูแล ตรวจตราและบังคับการ ให้เป็นไปตามกฏหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กฏหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครการบังคับคดีในส่วนแพ่ง รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแล และให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทศกิจและสนับสนุนงานเทศกิจ ระดับพื้นฐาน ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (กองนโยบายและแผนงาน) (19/01/2560)ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทศกิจและสนับสนุนงานเทศกิจ ระดับพื้นฐานสถานที่ฝึกอบรม : ณ ห้วยทรายรีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีระยะเวลาดำเนินการ : 30 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2560จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 99 คนส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจพิธีเปิด : 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ (กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (13/01/2560)การตรวจจุดจับ-ปรับ2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28ก.พ. 60 เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตสาทร เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตยานนาวา เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตบางคอแหลมการตรวจจุดกวดขันพิเศษ3, 8, 17, 20ก.พ. 60เขตดุสิต เขตพระนคร เขตวัฒนา เขตบางคอแหลม เขตพระโขนง และห้วยขวางการตรวจจุดกวดขันพิเศษ1, 10, 13, 22ก.พ. 60เขตพญาไท เขตดินแดง เขตป้อมปราบฯ เขตยานนาวา เขตบางนา และเขตปทุมวันการตรวจจุดกวดขันพิเศษ6, 15, 24, 27ก.พ. 60เขตวังทองหลาง เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางรัก เขตสวนหลวง เขตราชเทวี และเขตคลองเตยการตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว)1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-28ก.พ. 60เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตสาทร เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตยานนาวา เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตบางคอแหลมการตรวจป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ก.พ.60เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตสาทร เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตยานนาวา เขตวังทองหลาง เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตบางนา เขตสวนหลวง เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตบางคอแหลมแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ (กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (11/01/2560)การตรวจจุดจับ-ปรับ1-4, 6-11, 13-18, 20-25, 27-28ก.พ. 60เขตบางซื่อ เขตประเวศ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบังการตรวจจุดกวดขันพิเศษ1-4, 6-11, 13-18, 20-25, 27-28ก.พ. 60เขตบางซื่อ เขตประเวศ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบังการตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว)1, 3-5, 7-8, 10-12, 14-15, 17-19, 21-22, 24-26, 28ก.พ. 60เขตบางซื่อ เขตประเวศ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตลาดกระบังการตรวจป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ4, 12, 19, 26ก.พ. 60เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตคลองสามวา และเขตคันนายาวการตรวจป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ4, 11, 18, 25ก.พ. 60เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง เขตหนองจอก และเขตประเวศแผนการตรวจพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ (กองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (19/01/2560)การตรวจจุดจับ-ปรับ5, 11, 15, 21, 27, 28ก.พ. 60เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุการตรวจจุดกวดขันพิเศษ3, 4-8, 11-15 ก.พ. 60 เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตภาษีเจริญ และเขตบางแคการตรวจจุดกวดขันพิเศษ7, 13, 19, 25 ก.พ. 60เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุการตรวจจุดกวดขันพิเศษ8, 14, 20, 26ก.พ. 60เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียนการตรวจจุดเสี่ยงภัย(ตู้เขียว)4, 8-11, 14-18, 21-25, 28ก.พ. 60เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุการตรวจป้ายผิดกฎหมายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ4-5, 11-12, 18-19, 25-26 ก.พ. 60เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

ผู้ประสานงาน

นางสาวธิดารัตน์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปรับปรุงล่าสุด

11/10/2560 | 14:49

สำนักเทศกิจ (สนท.)
City Law Enforcement Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 024664187 024655101 
02 นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ 024656266 024656266 
03 รองผู้อำนวยการ   
04 นายณัฐสันต์ จันทเตมีย์ เลขานุการสำนักเทศกิจ 024665991 024657036 
05 นายไตรปทีป ก.จันทราภานนท์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 024655100 024655325ต่อ3341 
06 นายธีรโชติ คำวิเศษณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 024655103 024661067 
07 นายสัณห์ศิริ เชื้อเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 2 024660982 
08 นายสมศักดิ์ เพ็ญโชติรส ผู้อำนวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 3 024650513 

สำนักเทศกิจ (สนท.)
City Law Enforcement Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

พระราชบัญญัติ
ห้องสมุดกฏหมายด้านเทศกิจ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
website ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักเทศกิจ (infocenter)

สำนักเทศกิจ (สนท.)
City Law Enforcement Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร