สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.กทม.)
Office of The Secretary The Governor of Bangkok

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เบอร์ภายใน 1061 - 1062)
2. ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย (เบอร์ภายใน1064 - 1065)
3. ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว (เบอร์ภายใน1066 - 1067)
4. กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เบอร์ภายใน 1063)
5. กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (เบอร์ภายใน 1034)

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการและงานของผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร การตรวจสอบ
การกรองงานที่นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษากรุงเทพมหานคร งานด้านเลขานุการ
ของคณะผู้บริหารและการอำนวยการ การตรวจราชการ การรวบรวมนโยบาย การประสานงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
และตามที่ได้รับมอบหมาย งานการประชุม และการอำนวยความสะดวกงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดูแล
สถานที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ยานพาหนะและงานเจ้าหน้าที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
กรุงเทพมหานคร ประสานเร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและการบริหารระบบข้อมูล อันเกี่ยวกับราชการ
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานด้านการเจ้าหน้าที่งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานดูแลสถานที่ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการและยานพาหนะ การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและงานพิธีการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายการเมืองและประสานนโยบาย
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน เกี่ยวกับการประชุม และการตรวจราชการของคณะผู้บริหาร การประสานงานกับสภากรุงเทพมหานคร
รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดระบบข้อมูล และการรวบรวมสถิติข้อมูล มติผู้บริหาร มติคณะรัฐมนตรี
บันทึกสั่งการ และคำสั่งต่างๆ เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร การจัดทำ คำสั่งของผู้บริหาร จัดทำคำขวัญ คำกล่าว คำปราศรัย
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมนโยบาย แจ้งนโยบาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร และสรุปรายงาน
การติดตาม ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร เสนอผู้บริหารทราบ งานกิจการมวลชนองค์การเอกชน
และองค์การนิติบุคคลต่างๆและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเร่งรัด ตรวจสอบติดตามผล การชี้แจงทำความเข้าใจ การอำนวยความสะดวกกับผู้ร้องเรียน
และกลุ่มชุมชนต่างๆ การประชุม การประสานงาน การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การสรุปรายงานให้ผู้บริหาร การลงบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การจัดส่ง และรับข้อมูลจากหน่วยงาน
โดยทางคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ กรองงาน สรุปข้อเท็จจริง การเสนอข้อคิดเห็น และความถูกต้องของข้อกฎหมาย ระเบียบ การนัดหมายงาน
และการจัดวาระงาน การประสานงาน การติดตามผลและการสรุปรายงาน งานด้านเลขานุการ การอำนวยการและการอำนวยความสะดวก
การวิเคราะห์สถานการณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการตรวจราชการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านงานเลขานุการ"

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1.อำนวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
2.ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปเสนองานด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
3.การรวบรวมข้อมูลและประสานนโยบาย เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของบริหาร
4.รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพื่อนำเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของผู้บริหารที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน
5.พัฒนาหน่วยงานให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน
1. นางสาวสุพรรษา เดวัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. นางสาวพินทะนา ลีดอกไม้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด

19/07/2560 | 10:58

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.กทม.)
Office of The Secretary The Governor of Bangkok

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 0-2226-1338 0-2225-4375 
02 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 0-2224-3008 0-2621-0832 

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.กทม.)
Office of The Secretary The Governor of Bangkok

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/925/

สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.กทม.)
Office of The Secretary The Governor of Bangkok

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร