สำนักงานเขตหนองแขม
NongKhaem

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

ฝ่ายปกครอง
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง(ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทะเบียนพาณิชย์ การเลือกตั้ง การทำประชามติและประชา-พิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานพิธีการ งานดูแลและรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจำทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายโยธา
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ประกอบด้วย ข้าราชการ 18 อัตราและลูกจ้างประจำ 59 อัตราและลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา มีหัวหน้าฝ่ายโยธาเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายโยธา มีวิศวกรโยธา สถาปนิก นายช่างโยธาชำนาญงาน นางช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ทั่วไป ฝ่ายโยธามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การปรับปรุงและการซ่อมแซมโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่อยู่ในโครงการพื้นที่ของสำนักงานเขต เพื่อการก่อสร้าง หรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ดินของเอกชนที่ยินยอมให้ของประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคูคลอง ทาง หรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ร่วมมือกันสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีเป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขต การจัดทำติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้นรวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard – rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยานยนต์ และรวมถึงการสำรวจออกแบบ รายการ ประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุม การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบำรุงรักษา ตามสัญญาหรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตลอดถึงการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จึงได้แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานออกเป็น 5 กลุ่มงาน และกำหนดความรับผิดชอบ ดังนี้1การควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาตอาคาร ยกเว้นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารชั่วคราว การแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนฯ โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น(ตามมาตรา 39 ทวิฯ) การออกใบรับรองก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร -2-ประเภทควบคุมการใช้ การตรวจสอบและการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง การประกาศเขตเพลิงไหม้ การประสานสำนักผังเมือง ในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะสิ่งก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่รับผิดชอบและพิจาณาจัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ร่วมกับวิศวกรโยธาและสถาปนิก ในการออกแบบ เขียนแบบ กำหนดรายการประมาณราคาเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สะพาน ถนน ท่อระบายน้ำทางเท้า ดำเนินการและประสานในการแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่รับผิดชอบของเขตหนองแขม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายรวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่เขต ติดตั้งและดูแลรักษาป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็วการติดตั้ง Guard – rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยานยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3กลุ่มงานรักษาที่สาธารณะ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่สาธารณะ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขการบุกรุกที่สาธารณะ ตรวจพิจารณาการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ หรือกระทำการต่างๆ ในที่สาธารณะ การขออนุญาตถมดิน การขออนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งสาธารณะ การจัดหาหรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เพื่อกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น โดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศและการจัดซื้อโดยวิธีปรองดอง การดูแลและรักษาที่สาธารณะที่เอกชนยินยอม -3-ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กำหนดพื้นที่ขอจัดรูปที่ดินกรณีเป็นพื้นที่เฉพาะภายในเขตตลอดถึงการดูแลบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันกรณีไม่ใช่ที่สาธารณะ ตลอดประสานหน่วยงานด้านสาธารณูปโภคเช่น การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนของประชาชน (ติดตั้งไฟฟ้า ไฟฟ้าชำรุด ท่อประปาแตก) และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4 กลุ่มงานระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำแผนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบการระบายน้ำ จัดทำแผนและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี การบำรุงรักษาคูคลอง ลำกระโดง ลำรางทางระบายน้ำสาธารณะ ดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เก็บขยะผักตบชวา ลำกระโดง หรือทางน้ำไหล ดูแลรักษาท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหล่อฝาท่อระบายน้ำและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ล้างท่อระบายน้ำและแก้ไขท่อระบายน้ำที่อุดตัน จัดทำสถิติข้อมูลการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำแต่ละปีพร้อมตรวจสอบดูแลบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องทุนแรงอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้การได้ดี ตรวจสอบแก้ไขข้อร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ คูคลอง น้ำท่วมขังและอื่นๆ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5 กลุ่มงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณทั่วไปของฝ่ายโยธา การรับ-ส่งหนังสือ เวียนหนังสือ จัดเก็บ ค้นหาเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือราชการเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ดำเนินการด้านการเจ้าหน้าที่ พิจารณาความดีความชอบ และดำเนินการเรื่องการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ จัดทำทะเบียน คุมวันลา การรวบรวมผลการปฏิบัติราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตั้งฎีกา การจัดเก็บฎีกา การจัดทำบัญชี การรับคำขออนุญาต จัดทำใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียม เงินค้ำประกันต่างๆตลอดจนการจัดทำรายงานการดำเนินการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทั้งสถิติที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
******************ฝ่ายเทศกิจ
ฝ่ายเทศกิจ สังกัดสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานประกอบด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง โดยมีตำแหน่งต่างๆ เช่น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้างานตรวจและบังคับการ หัวหน้างานคดีและธุรการ และหัวหน้างานกิจการพิเศษ รวมทั้งตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานเทศกิจซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับประชาชนบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจัดระเบียบ รักษาความสงบเรียบร้อย รักษาที่สาธารณะ ป้องกันไม่ให้บุกรุกที่สาธารณะ รวมทั้งทางเท้า ถนน ตรอก ซอยสาธารณะและจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวก ควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝ่ายเทศกิจจึงแบ่งอำนาจหน้าที่ออกเป็น 3 งาน ดังนี้1 งานตรวจและบังคับการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย การสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี การควบคุมการติดตั้ง ตาก วาง แขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ การควบคุมการปิดป้ายและการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมการขูด ขีด เขียน กะเทาะ พ่นสีบนกำแพง ถนน ต้นไม้ การปล่อยนำสัตว์จูงไปตามถนน การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่วๆ ไป การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการ เป็นต้น2 งานคดีและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบการรับแจ้งความ รับคำร้องเรียนการสอบสวนและการดำเนินคดี การเปรียบเทียบรับให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข เป็นต้น การตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับอาคารทั่วไปการเก็บรักษาของกลาง การจำหน่ายของกลาง การทำรายงานประจำวัน การสารบรรณและธุรการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การดูแลทรัพย์สิน ยานพาหนะเครื่องมือสื่อสาร การรับ-ส่งเงินค่าปรับ การรวบรวมสถิติ รายงาน การบริหารงานบุคคลและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการ -2-3 งานกิจการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจตราควบคุมบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ได้แก่ การตรวจตราและจับกุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ก่อมลภาวะ รถบรรทุกที่มิได้จัดสิ่งป้องกันวัสดุที่บรรทุกตกหล่นหรือรั่วไหลปลิว ฟุ้ง กระจายบนถนน การจอดรถยนต์ไม่ดับเครื่องยนต์ในที่สาธารณะ การตรวจการควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ การตรวจตราสิ่งสาธารณะชำรุดบกพร่อง การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและปฏิบัติหน้าที่ออกหนังสือรับรองผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือสั่งการ กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเทศกิจ1 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 25352 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 25353 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25354 พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 25355 พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 25356 พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 24937 พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 25228 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 25439 พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนสัตว์ป่า พ.ศ. 253510 พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 248511 พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ฯลฯ
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่าย การมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การกำจัดแมลงและสัตว์นำโรคการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ กำจัด ห้าม ป้องกันและระงับเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นในที่สาธารณะ หรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร การใช้สาระเหยคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 1 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง2 ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะสถานประกอบการที่เข้าข่ายควบคุมตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535พร้อมให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง การออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข หากตรวจพบความไม่ถูกต้อง 3 ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำ เพื่อป้องกันหรือระงับเหตุรำคาญอันอาจมีผลต่อสุขภาพ หรือกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4 ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการประกอบการที่เข้าข่ายควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งจัดทำทะเบียนใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้เป็นปัจจุบัน5 รวบรวมสถิติ ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน การจัดเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางสาธารณสุขตลอดจนจัดทำรายงาน6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายการคลัง
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใดได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงินการจัดสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดทำงบเดือนแสดงการจ่ายเงินของหน่วยงาน การจัดทำรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดการวิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การควบคุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร(MIS) จำนวน 9 ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)การบริหารข้อมูลและรายงานภาพรวมของงบประมาณ การเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงานและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 กระบวนการเกี่ยวกับด้านการให้บริการ แบ่งออกเป็น 3 กระบวนงาน ดังนี้1 กระบวนการให้บริการด้านทะเบียนราษฎร โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับฐานข้อมูลพิมพ์คำร้อง การพิจารณาอนุญาต ดำเนินการรับแจ้ง และส่งมอบเอกสาร โดยผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน2 กระบวนการให้บริการด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับฐานข้อมูล บันทึกคำขอมีบัตร (บ.ป.1) ถ่ายรูป การพิจารณาอนุญาต พิมพ์บัตรและส่งมอบบัตร โดยผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน3 กระบวนการให้บริการด้านทะเบียนทั่วไป แบ่งออกเป็น3.1 กระบวนการย่อยงานทะเบียนครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ พิมพ์คำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับฐานข้อมูล ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้อง การพิจารณาอนุญาต ดำเนินการจดทะเบียนหรือรับแจ้ง และส่งมอบเอกสาร โดยผู้รับผิดชอบของฝ่ายทะเบียน 3.2 กระบวนการย่อยงานทะเบียนชื่อบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบหลักฐานและกดบัตรคิวที่จุดประชาสัมพันธ์ พิมพ์คำร้อง ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานกับฐานข้อมูล ตรวจสอบหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาต ดำเนินการจดทะเบียนหรือรับแจ้ง และส่งมอบเอกสาร โดยผู้รับผิดชอบชองฝ่ายทะเบียนส่วนที่ 2 กระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น 2 กระบวนงาน ดังนี้1 กระบวนการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง และจัดทำประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 2 กระบวนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ประมวลผลจำนวนบ้านและประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จัดทำรูปเล่มบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และปิดประกาศตามเวลาที่กฎหมายกำหนดหมายเหตุ หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) หลายสำนักงานเขตได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) และไม่ได้อยู่ในความควบคุมดูแลของฝ่ายทะเบียนแล้ว ซึ่งจะขยายการปรับเปลี่ยนในทุกสำนักงานเขตต่อไป
่ฝ่ายการศึกษา
ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย ข้าราชการ 7 คนและลูกจ้าง 2 คนรวม 9 คน โดยมีตำแหน่งต่างๆ เช่น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1 โรงเรียนวัดอุดมรังสี 2 โรงเรียนวัดหนองแขม 3 โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 4 โรงเรียนประชาบำรุง 5 โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 6 โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย 1 โรงเรียนวีรสุนทร 2 โรงเรียนจันทศิริวิทยา 3 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 4 โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 5 โรงเรียนเลิศหล้า 6 โรงเรียนอนุบาลยูรดา 7 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญาพุดตาน 8 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม 9 โรงเรียนพิชญ์ชนกหนองแขม โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตรวจสอบกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคล การพิจารณาเงินเดือนและค่าจ้าง การดำเนินงานสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่เขต วิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ-2-ส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่เขตเพื่อเตรียมการรับนักเรียน ประสานงานติดตามสรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่เขต รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณด้านการศึกษา การดำเนินงานทางบัญชีและพัสดุการส่งเสริมกิจการนักเรียน และให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของสำนักงานเขตการให้บริการด้านการศึกษา มีดังนี้ การรับแจ้งเด็กเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ การส่งเด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545และประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานครนำเด็กไปแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ณ สำนักงานเขต หรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณีนั้นการดำเนินการของฝ่ายการศึกษา ในเดือนเมษายน-พฤษภาคมของทุกปีจะมีการออกประกาศและหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมาแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคมของปัจจุบันถึงวันที่ 16 พฤษภาคมของปีถัดไป โดยผู้ปกครองจะต้องนำสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งด้วยถ้าบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็ก ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อน หรือหลังเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ให้ยื่นคำร้องผ่อนผันต่อสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
ฝ่ายรายได้
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและการจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลและก๊าซปิโตเลียม เร่งรัด ติดตามสืบทรัพย์สินและดำเนินคดีแก่ผู้ค้างชำระภาษี จัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภทฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ให้บริการประชาชนในการรักษาความสะอาด รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย การกวาดถนน ตรอก ซอย บริเวณที่สาธารณะตรวจเก็บป้ายหรือแผ่นประกาศที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ประชาชนนำมาติดตั้ง บริเวณเสาไฟฟ้าป้ายรถเมล์ ทางเท้า หรือที่สาธารณะ และให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน การรับแจ้งตันไม้หักล้มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ฝ่ายพัฒนาชุมชและสวัสดิการสังคม
1 กลุ่มงานพัฒนาชุมชนและการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การปรับปรุงชุมชน การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการโครงการขุมชนสุขภาวะยั่งยืนฯการขอตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชนฯ พ.ศ. 2555การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำรวจประปาหัวแดงส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพในชุมชนและในพื้นที่เขตหนองแขม จัดตั้งกลุ่มอาชีพ จัดหาสถานที่เพื่อจำหน่ายผลผลิต ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมอาชีพและรวมกลุ่มด้านการเกษตรวางแผนจัดทำโครงการ กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการเกษตร ให้คำปรึกษาแนะนำประชาสัมพันธ์วิชาการด้านการเกษตรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร ดำเนินงานและวางแผนของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ดำเนินงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร2 กลุ่มงานสวัสดิการสังคม วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ การสังคมสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหนองแขมการดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการดำเนินงานขอรับเงินสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับลงทะเบียน-จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ รับลงทะเบียน-จ่ายเงินเบี้ยความพิการ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติขอทาน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรง การให้คำปรึกษาและแนะนำทางสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก การดำเนินงานด้านสภาเยาวชนเขตหนองแขม ดำเนินงานสโมสรกีฬาและลานกีฬาเขตหนองแขมการดำเนินงานส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การส่งเสริมและจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร- 2 -การส่งเสริมและจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมเขตหนองแขม อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ดำเนินงานบ้านหนังสือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว3 กลุ่มงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้จัดทำงบประมาณประจำปีของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ควบคุมวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำข้อมูลและสรุปผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปี จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินรายการ ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม รายงานพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทำระเบียบทรัพย์สิน จัดทำฎีกาซ่อมแซมครุภัณฑ์ชุมชน จำหน่ายและยุบสภาพครุภัณฑ์ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(MIS) กำกับดูแลควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องดิจิตอล เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ทำรายงานสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามระเบียบของทางราชการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนพันธกิจ 1. ควบคุม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพิ่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความพอเพียง 3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 5. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เสริมศักยภาพบริหารงานคลังและงบประมาณ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมท้ั้งด้านศักยภาพและคุณาภาพชีวิต

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

รายละเอียดตามอำนาจหน้าที่

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการจัดระเบียบจอดรถบนทางเท้า ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและการฝึกระเบียบประจำวัน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560โครงการตรวจสอบและควบคุมมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผาศพของฌาปนสถานพื้นที่เขตหนองแขม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2560โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2560แผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการสายครวจเทศกิจเพื่อนชุมชน ในพื้นที่เขตหนองแขม ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2560แผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตหนองแขม ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองแขม ปีงบประมาณ 2560

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุณิศา สะดะมณี นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ

ปรับปรุงล่าสุด

18/04/2560 | 15:26

สำนักงานเขตหนองแขม
NongKhaem

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการเขตหนองแขม 0-2421-0939 ต่อ7300-1 0-2421-0937 
02 นางราตรี ธนสมบัติกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม ฝ่าย 1 0-2421-0938 0-2421-0937 
03 นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม ฝ่าย 2   
04 นางนันทิกร เกตุเลขา หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0-2421-0939 ต่อ 7306 0-2421-3820 
05 นางดวงพรรณ ศรีบุญรอด หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0-2421-1535 0-2444-2442 
06 ว่าที่ ร.ต.จีรวุฒิ โรยสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0-2421-6400 0-2421-6400 
08 นางสุมาลย์ อารยะทรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0-2421-0504 0-2421-0504 
09 นายอนุวัตร นามโชติ หัวหน้าฝ่ายโยธา 0-2444-2413 0-2444-1411 
10 นางสาวธิวาลัย นาวี หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0-2444-0505 0-2444-0505 
12 นายสายชล จังสมยา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2421-1405 0-2421-1405 
14 นางกุหลาบ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2421-1227 0-2421-1227 

สำนักงานเขตหนองแขม
NongKhaem

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตหนองแขม 

สำนักงานเขตหนองแขม
NongKhaem

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร