สำนักงานเขตคลองสาน (ขคส.)
Khlong San District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักงานเขตคลองสานมีส่วนราชการ ดังนี้
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายทะเบียน
- ฝ่ายโยธา
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ฝ่ายรายได้
- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายเทศกิจ
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- สัสดี

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตคลองสานมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาบำรุงต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายทะเบียน
- ฝ่ายโยธา
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
- ฝ่ายรายได้
- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
- ฝ่ายการศึกษา
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายเทศกิจ
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
- สัสดี

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของเขตคลองสาน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ให้เป็นชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มีความสุข เข้มแข็ง ปลอดภัย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมขน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษาอย่างยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต สำนักงานเขต มีหน้าทีเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดทำเทียบเรือ ท่าจ้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูและบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้การบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตาที่ได้รับมอบหมาย

1. ฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า เป็นต้น งานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป เป็นต้น การจัดการบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพิจาณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร การพิจารณาอนุญาตการกระทำต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงาน สำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะ และที่ของเอกชน ที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคูคลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือบำรุงรักษาตามสัญญา หรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยและหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขภิบาลสถานที่ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตราฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแล การจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5. ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทื่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย การสืบทรัพย์ ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขตการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่่ได้รับมอบหมาย

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย(ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือล่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ จัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7. ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไป การงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาได้แก่ การตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งาน ข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตและหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

8. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าทีเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่น ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

9. ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย อื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกรทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

10. ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิตเช่น การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย จัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และชุมชุนเมือง การปรับปรุงชุุมชน การรื้อย้ายชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ หาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ ตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัว ดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด สงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ ควบคุม ดูแล ดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนและประสานดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานเขตคลองสาน

ผู้ประสานงาน

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสาน โทร. 0 2437 5519 ต่อ 5058 โทรสาร 0 2439 3558

ปรับปรุงล่าสุด

11/07/2560 | 11:23

สำนักงานเขตคลองสาน (ขคส.)
Khlong San District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้อำนวยการเขตคลองสาน 0 2437 2331 0 2439 6384 
02 นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน 0 2439 1957 
03 นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน 0 2439 5275 
04 นายสุเมธ อมรศรีวรากุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0 2439 1471 0 2439 3558 
05 นางญาณี ภักดี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0 2437 5486 0 2439 4089 
06 นายพัณณึก สาตราภัย หัวหน้าฝ่ายโยธา 0 2439 6393 0 2439 6393 
07 นางกาญจนา ทองอร่าม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2863 1664 0 2863 1664 
08 นางณัฏฐพัชร ปรียาการย์ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0 2437 3232 0 2437 3232 
09 นายสมควร เชาว์ดีกรพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2437 9995 0 2437 9995 
10 นางสาวศริกานต์ คุสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0 2437 7181 0 2438 1491 
11 นางนภาพร เพ็ชรมีศรี หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0 2437 6468 0 2437 4546 
12 นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0 2438 1472 0 2437 3862 
13 นายพลกุล อัญชลีกรณีย์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2438 1611 0 2438 7176 
14 พันโทธวัชชัย สังข์คร สัสดีเขตคลองสาน 0 2437 5354 

สำนักงานเขตคลองสาน (ขคส.)
Khlong San District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานเขตคลองสาน (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/926

สำนักงานเขตคลองสาน (ขคส.)
Khlong San District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร