สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.)
The Secretariat of Bangkok Metropolitan Council

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอ แปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชี การงบประมาณและการพัสดุ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การควบคุมดูแลสถานที่ยานพาหนะของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร งานด้านการสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำคำสั่ง เปิด-ปิด ขยายสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม การรวบรวมรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุม รวบรวมรายงานการประชุม รายงานข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำสภากรุงเทพมหานคร ตลอดจนกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานญัตติและกระทู้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการร่างและตรวจสอบความถูกต้องของญัตติและกระทู้ รูปแบบร่างข้อบัญญัติ การยืนยันมติของที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร การติดตามการดำเนินการตามมติสภากรุงเทพมหานคร การรับเรื่องร้องทุกข์ การร่างคำขอแปรญัตติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ จัดเตรียมกฎหมาย ข้อบัญญัติ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ และการบริการข้อมูลทางวิชาการ การจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและเอกสารทางวิชาการเพื่อบริการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร การรับรองการต้อนรับคณะสภาจากประเทศต่างๆ และแขกของสภากรุงเทพมหานคร การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภานครและสภามหานครต่างๆ การส่งเสริมการจัดตั้งสภามหานครอาเซียน การฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการดูงานหรือประชุมระหว่างประเทศของสภากรุงเทพมหานคร หรือเป็นล่ามในการประชุม รวบรวมข้อมูลเอกสารการประชุม การจัดทำรายงานการดูงานต่างประเทศ การประสานงาน การดำเนินการ และติดตามประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครอื่นๆ การแปลเอกสาร บทความ จัดทำคำกล่าว สุนทรพจน์ สัญญาหรือข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเพิ่มพูนศักยภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนดำเนินการ และหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศให้แก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับข้าราชการหรือบุคคลภายนอก การขอคามเห็นชอบ การประสานงานให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือเข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ลาออก การจัดทำบัตรประจำตัว การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการเมือง การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่แขกหรือหน่วยงานภายในประเทศที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของสภากรุงเทพมหานคร การจัดทำหนังสือรายงานกิจการสภากรุงเทพมหานคร วีดีโอเทปต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณากลั่นกรอง การเสนอความคิดเห็น การนัดหมาย การอำนวยความสะดวกแก่แขกที่มาเยือน การประสานงานกับหน่วยงานให้ประธานและรองประธานสภากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานพิธี การสรุปรายงาน การติดตามผล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร
พันธกิจ
1. เพิ่มศักยภาพของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
3. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองในต่างประเทศเพื่อนำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ฉันสภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร
5. พัฒนาการติดต่อโดยตรงและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่าง สภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครต่างประเทศ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ
รายละเอียดตามอำนาจหน้าที่

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงาน

1. นางสาวกมลวรรณ จันทระ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายพิสิฐพล ณิทธิมนพันธุ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2205 7094 ต่อ 1123

ปรับปรุงล่าสุด

19/10/2560 | 16:03

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.)
The Secretariat of Bangkok Metropolitan Council

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 0-2222-5349  
02 นางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 0-2226-2759  
03 นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 0-2225-7093  
04 นายประสิทธิชัย ฉลาดแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2225-1416  
05 นางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ 0-2221-9689  
06 นางกมลเนตร จันทร์พัฒนกุล กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ 0-2224-4688  
07 นางณัฐรดี ซุ่ยยัง กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 0-2225-1415  
08 นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์ หัวหน้ากลุ่มงานญัตติและกระทู้ 0-2223-3932  
09 นายณรงค์ เยท่าพูด กลุ่มงานกฎหมาย 0-2226-2758  

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.)
The Secretariat of Bangkok Metropolitan Council

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (infocenter) http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/924/

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สลส.กทม.)
The Secretariat of Bangkok Metropolitan Council

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร