สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ขลพ.กทม.)
Lat Phrao District Office

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

แบ่งส่วนราชการ 10 ฝ่าย ได้แก่1.ฝ่ายปกครอง2.ฝ่ายทะเบียน3.ฝ่ายรายได้4.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล5.ฝ่ายโยธา6.ฝ่ายการคลัง7.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ8.ฝ่ายเทศกิจ9.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม10.ฝ่ายการศึกษา

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขต มีหน้าทีเกี่ยวกับ การปกครองการทะเบียนการจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดทำเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูและบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้การบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตาที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเขตที่น่าอยู่ ชุมชนที่เข้มแข็ง มั่งคั่ง มีคุณธรรมเพียบพร้อมด้วยการบริการที่เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต สำนักงานเขต มีหน้าทีเกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาดทำเทียบเรือ ท่าจ้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูและบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูและรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาหาร การป้องกัน และการบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้การบังคับให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตาที่ได้รับมอบหมาย 1. ฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง ได้แก่ ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิด ทะเบียนศาลเจ้า เป็นต้น งานดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่ และยานพาหนะกลาง งานสารสนเทศ งานราชการทั่วไปของสำนักงานเขต งานที่ไม่ได้กำหนดให้ เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 2. ฝ่ายทะเบียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป เป็นต้น การจัดการบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพิจาณากำหนดหน่วยเลือกตั้ง การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 3. ฝ่ายโยธา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม การปรับปรุงโรงเรือน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร การพิจารณาอนุญาตการกระทำต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงาน สำนักงานเขตเพื่อการก่อสร้างหรือเชื่อมถนน ตรอก ซอย การดูแลรักษาที่สาธารณะ และที่ของเอกชน ที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษาคูคลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หรือบำรุงรักษาตามสัญญา หรืออำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยและหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การสุขภิบาลสถานที่ และการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไป ให้ได้มาตราฐานทางสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ การควบคุมดูแล การจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนาควบคุม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ฝ่ายรายได้ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและทื่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย การสืบทรัพย์ ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขตการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่่ได้รับมอบหมาย 6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย(ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยา เรือล่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูลไขมันและน้ำมัน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูกดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ จัดทำแผนการปลูกต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 7. ฝ่ายการศึกษา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไป การงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษาได้แก่ การตั้งกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ประเมินผลโครงการและเผยแพร่งาน ข้อมูลทางการศึกษา จัดทำรายงานและเผยแพร่การประสานงานวิชาการระหว่างโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตและหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 8. ฝ่ายการคลัง มีอำนาจหน้าทีเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอื่น ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การนำส่งเงิน ต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดทำสรรพบัญชีและทะเบียนต่างๆ การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS) จำนวน 9 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน ระบบงานบัญชี ระบบบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงานบริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 9. ฝ่ายเทศกิจ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย อื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติกรทั่วไป งานเกี่ยวกับคดี และการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อื่่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 10. ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิตเช่น การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้าง ศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย จัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และชุมชุนเมือง การปรับปรุงชุุมชน การรื้อย้ายชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพ หาแหล่งจำหน่ายผลผลิต การดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ ตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม ครอบครัว ดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด สงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ ควบคุม ดูแล ดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬา และลานกีฬา ดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนและประสานดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางวิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร การดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ตามภารกิจตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี ติดตามได้ที่ http://www.bangkok.go.th/latphrao

ผู้ประสานงาน

ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตลาดพร้าว

ปรับปรุงล่าสุด

23/08/2559 | 14:57

สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ขลพ.กทม.)
Lat Phrao District Office

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 0-2539-7777 0-2539-7780 
02 นางสาววรรณดี สนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 0-2539-7778 0-2539-7780 
03 นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว 0-2539-7780 0-2539-7780 

สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ขลพ.กทม.)
Lat Phrao District Office

 

ข้อมูลเผยแพร่

ไม่พบข้อมูล

สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (ขลพ.กทม.)
Lat Phrao District Office

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร