สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.)
Department of City Planning

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างของสำนักผังเมือง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 กอง ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ
2. กองนโยบายและแผนงาน
3. สำนักงานภูมิสารสนเทศ
4. สำนักงานวางผังเมือง
5. สำนักงานพัฒนาและฟื้ฟูเมือง
6. กองควบคุมผังเมือง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ :
สำนักผังเมืองมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังและจัดทำผังเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ผังอนุรักษ์และดำเนินการจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การศึกษาพิจารณากำหนดมาตรการทางผังเมือง การติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมืองและติดตาม ตรวจสอบ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศทางผังเมือง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สำนักผังเมืองเป็นองค์กรต้นทางแห่งการพัฒนาสู่การเป็นกรุงเทพฯ มหานครระดับโลก
พันธกิจ :
1. วางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แผนและผังพัฒนาพื้นที่ระดับต่างๆ
2. ดำเนินการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟูเมืองและวางผังจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
3. ศึกษาและพิจารณากำหนดมาตรการทางผังเมือง
4. ติดตามและประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง
5. ตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
7. ศึกษา วิจัยและจัดทำรายงานข้อมูลด้านผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางจัดทำ ตลอดจนประเมินผลผังประเภทต่างๆ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน
8. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

1. สำนักงานเลขานุการ- มีหน้าที่รับความผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสำนัก งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานบริหารงานบุคคลงานการคลัง งานการประชุม งานนิติกรรมและสัญญา การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพา ข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทยงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนัก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ
1.1 กลุ่มงานช่วยนักบริหาร
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก การติดต่อนัดหมายการประชุม การประสานงาน และอำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.2 กลุ่มงานนิติการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา การให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดี การจัดทำข้อกำหนดผังเมืองรวมผังเมืองเฉพาะ ข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ การขึ้นทะเบียนโบราณสถานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ การเร่งรัดติดตามเรื่อง การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งการโอน การย้าย การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ การประชุม อ.ก.ก. สำนักการศึกษาต่อ การดูงาน การฝึกอบรม การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนการขอประเมินบุคคล การดำเนินการทางวินัยการทะเบียนประวัติ การขอรับบำเหน็จบำนาญและเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศเกียรติคุณ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 ฝ่ายการคลัง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ การบัญชี และการพัสดุของสำนัก การตรวจสอบฎีกาและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ-จัดจ้าง การทะเบียนทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินของสำนักและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กองนโยบายและแผนงาน
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการด้านการวางแผนงานผังเมือง การจัดทำและประสานแผนงานและโครงการของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักการศึกษา วิเคราะห์วิจัยข้อมูลด้านการผังเมืองในพื้นที่ซึ่งมีการวางผังเมืองประเภทต่าง ๆ ศึกษาจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานธุรการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณ และธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ งานห้องสมุด วิชาการ ตลอดจนการดูแลสถานที่ และยานพาหนะของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2. กลุ่มงานแผนงาน
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการด้านการวางแผนงานผังเมือง การจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 กลุ่มงานวิจัย 1
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อการวางผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะผังอนุรักษ์ปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และผังเมืองประเภทต่าง ๆ โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง ด้านเกษตรกรรม และจัดทำฐานข้อมูลด้านการผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4 กลุ่มงานวิจัย 2
- มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับกลุ่มงานวิจัย 1 โดยศึกษาวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล ด้านประชากรที่อยู่อาศัย ด้านบริการสังคม โบราณสถานศาสนสถาน จัดทำฐานข้อมูลด้านการผังเมืองเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองสำรวจและแผนที่
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการวางผังเมือง การจัดสร้างแผนที่ฐานมาตราส่วนต่าง ๆ งานวิชาการด้านแผนที่ งานภาพถ่ายทางอากาศ การเก็บรักษา ปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัย การวางแผนศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ กำหนดมาตรฐานพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทางผังเมืองการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS - Geographic Information System) ภาพถ่ายดาวเทียม (RS - Remote Sensing) และการหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS - Global Position System) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานธุรการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุตลอดจนการดูแลสถานที่และยานพาหนะของกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2 ฝ่ายสำรวจทางผังเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการวางผังเมืองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 ฝ่ายแผนที่
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานข้อมูลแผนที่ การจัดหาและดูแลภาพถ่ายทางอากาศการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาข้อมูลแผนที่ทางผังเมืองให้เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.4 ฝ่ายภูมิสารสนเทศทางผังเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน ศึกษาค้นคว้าเพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศทางผังเมือง จัดทำมาตรฐานของข้อมูลสารสนเทศทางผังเมือง การประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การให้บริการข้อมูลแผนที่ทางผังเมือง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแผนที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กองวางผังพัฒนาเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะการจัดทำมาตรฐานทางผังเมือง การจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานธุรการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุตลอดจนการดูแลสถานที่และยานพาหนะของกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร การจัดทำแผนและผังพัฒนาเขต การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะการวางผังถนนสายหลัก สายรอง การวางผังและจัดทำระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการที่จำเป็น การจัดทำมาตรฐานทางผังเมือง การจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนกลาง จำนวน 28 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย วัฒนา พระโขนง บางนา สวนหลวง วังทองหลาง ห้วยขวาง ดินแดง บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน สายไหม หลักสี่ และดอนเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันออก
- มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง โดยรับผิดชอบ จำนวน 7 เขตประกอบด้วย เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ประเวศ มีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.4 ฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก
- มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตอนกลาง โดยรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จำนวน 15 เขต ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางพลัด บางกอกน้อยบางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ บางแค หนองแขม จอมทอง ธนบุรี คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ บางบอน และบางขุนเทียน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อการบูรณะปรับปรุงและการพัฒนาเมือง การวางผัง การดูแล บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถาปัตยกรรม การวางผังปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่งของเมือง ทั้งบริเวณที่เสื่อมโทรมและบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร การรวบรวมภาพถ่ายกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานธุรการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณ และธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์ การงบประมาณการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ตลอดจนการดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 ฝ่ายจัดรูปที่ดิน
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อการบูรณะปรับปรุงและการพัฒนาเมือง การวางผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5.3 ฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผัง การดูแล บำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงบริเวณที่มีคุณค่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถาปัตยกรรม การวางผังปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่เฉพาะแห่ง หรือย่านที่มีสภาพเสื่อมโทรม ขาดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรวบรวมภาพถ่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งในอดีตและปัจจุบันและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. กองควบคุมทางผังเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการทางผังเมือง การดำเนินการเพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย ผังเมือง การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม การติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานธุรการ
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานพิมพ์การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุตลอดจนการดูแลสถานที่และยานพาหนะของกองและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6.2 ฝ่ายมาตรการทางผังเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการทางผังเมือง เพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปตามแผนผังและข้อกำหนดของผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะข้อบัญญัติ ประกาศกระทรวงฯ การติดตามประเมินผล การใช้มาตรการและกฎหมายทางผังเมือง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
-6.3 ฝ่ายควบคุมทางผังเมือง
- มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการก่อสร้างอาคารและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
1. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) งบประมาณ 27,396,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 400,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 1,067,500 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 8 งบประมาณ 40,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง งบประมาณ 70,000,000 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง งบประมาณ 8,487,454 บาท
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่ งบประมาณ 17,000,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า งบประมาณ 13,800,000 บาท
9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า งบประมาณ 51,844,000 บาท
10. โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ ไม่ใช้งบประมาณ
11. โครงการฝึกอบรมและดูงานการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา งบประมาณ 437,600 บาท
12. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการผังเมือง งบประมาณ 326,750 บาท

โครงการต่างๆ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
1. โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) งบประมาณ 73,442,500 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร งบประมาณ 800,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง งบประมาณ 70,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการข้อมูลแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง งบประมาณ 10,000,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) งบประมาณ 2,645,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า งบประมาณ 13,800,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า
8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางผังเมือง งบประมาณ 125,200 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักผังเมือง งบประมาณ 7,000,000 บาท

ผู้ประสานงาน

นางนิรมล สุวัธนเดชา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด

16/01/2562 | 15:24

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.)
Department of City Planning

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0 2354 1250, 0 2354 1251 0 2354 1250 
02 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0 2354 1254  
03 นายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0 2354 1252  
04 นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ เลขานุการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 0 2354 1255  
05 นายมานะ วิมุตติไชย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน 0 2354 1261  
06 - ว่าง - ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิสารสนเทศ 0 2354 1267  
07 นางชูขวัญ นิลศิริ ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง 0 2354 1273  
08 นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง 0 2354 1278  
09 นางสาวสิริกุล ปัญญาเลิศชัย ผู้อำนวยการกองควบคุมผังเมือง 0 2354 1284  

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.)
Department of City Planning

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/916/ 

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.)
Department of City Planning

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร