สำนักงานเขตประเวศ (ขปร.กทม.)
Prawet Distric

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักงานเขตประเวศ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 ฝ่าย ดังนี้
1.ฝ่ายปกครอง
2.ฝ่ายทะเบียน
3.ฝ่ายโยธา
4.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
5.ฝ่ายรายได้
6.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
7.ฝ่ายการศึกษา
8.ฝ่ายการคลัง
9.ฝ่ายเทศกิจ
10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
โรงเรียนกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 16 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนวัดตะกล่ำ
2.โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ
3.โรงเรียนคลองปักหลัก
4.โรงเรียนคลองมะขามเทศ
5.โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
6.โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
7.โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
8.โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
9.โรงเรียนงามมานะ
10.โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
11.โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า
12.โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
13.โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
14.โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์
15.โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
16.โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
แผนผังองค์กร ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการเขตประเวศ
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ฝ่าย 1 ควบคุม กำกับ ดูแลส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายเทศกิจ
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ ฝ่าย 2 ควบคุม กำกับ ดูแลส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการคลัง และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตประเวศ มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองประเวศ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมืองการวิศวกรรม จราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เขตประเวศ “มุ่งมั่นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนมีสุข”
พันธกิจ
1.พัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อประชาชน
2.ป้องกันและลดลดมลพิษ สาธารณภัย อาชญากรรมและยาเสพติด
3.พัฒนาสุขภาวะที่ดี อาหารสะอาดปลอดภัย
4.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ น่าอยู่ อย่างยั่งยืน
5.พัฒนาแบบองค์รวม ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมการศึกษามีมาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6.ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร
7.พัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต จริยธรรมของข้าราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานครให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
8.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ดีสุดเพื่อประชาชน
9.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน


วัตถุประสงค์
1.เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รณรงค์คัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์
2.เพื่อพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลดความเสียหายจากสาธารณภัย
3.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
5.เพื่อยกระดับคุณภาพสถานประกอบการด้านอาหาร ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย
6.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สะอาดร่มรื่น สวยงาม
7.เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ให้บริการให้มีความทันสมัย พร้อมให้บริการ
8.เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9.เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
11.เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้โครงข่ายถนนในการสัญจรในพื้นที่
12.เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปตามผังเมืองรวม
13.เพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมทักษะอาชีพ และดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง
14.เพื่อส่งเสริมทักษะต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ จีน
15.เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตประเวศมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
16.เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คุณธรรมจริยธรรม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ)
17.เพื่อพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ
18.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร
19.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
20.เพื่อเสริมศักยภาพบริหารการคลังและงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง
21.เพื่อเสริมศักยภาพกลไกการนำแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร
เป้าหมายหลัก
1.ลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่ รณรงค์คัดแยกมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์
2.พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.เสริมสร้างความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.สร้างสังคมแห่งสุขภาวะ ส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
5.ยกระดับคุณภาพสถานประกอบการด้านอาหาร ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย
6.พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สะอาดร่มรื่น สวยงาม
7.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ให้บริการให้มีความทันสมัย พร้อมให้บริการ
8.พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
9.พัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10.พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
11.พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการพื้นฐาน
12.พัฒนาเมืองเป็นไปตามผังเมืองรวม
13.การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมทักษะอาชีพ และดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง
14.ส่งเสริมทักษะต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ จีน
15.เสริมสร้างให้ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตประเวศมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพคุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ เพื่อร่วมพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
16.พัฒนาให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คุณธรรมจริยธรรม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทำงานเป็นทีม การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ)
17.พัฒนาระบบบริการประชาชน มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ
18.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร
19.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบประชาชนมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
20.เสริมศักยภาพบริหารการคลังและงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง
21.เสริมศักยภาพกลไกการนำแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนงาน โครงการต่างๆ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2560

ผู้ประสานงาน

นางสาวเบญจวรรณ ภักดีใจ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตประเวศ
โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6357, 6358 โทรสาร. 0 2328 7149 ต่อ 6359
e-mail : prawetdist@yahoo.com
HREF="MAILTO:phakdeejai@gmail.com">phakdeejai@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด

31/10/2560 | 16:03

สำนักงานเขตประเวศ (ขปร.กทม.)
Prawet Distric

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ 0 2328 7109 0 2328 7155 
02 นายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ 0 2328 7156 0 2328 7149 ต่อ 6359 
03 นายเฉลิมชัย โรจน์นครินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ 0 2328 7112 0 2328 7149 ต่อ 6359 
04 นายสุวรรณ งะบุรง หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0 2328 8021 0 2328 7149 ต่อ 6359 
05 -ว่าง- หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0 2328 7106 ต่อ 6361, 6363 0 2328 8981 
06 นายวิศเวศ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 0 2328 7110 ต่อ 6364 0 2328 8983 
07 นายสมบัติ เครือกีรติธรรม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2328 7149 ต่อ 6367 0 2328 8984 
08 น.ส.วันดี ศิริพงศ์ติกานนท์ หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0 2328 7161 0 2328 8996 
09 นายชโย ทองศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2328 8151 0 2328 7429 
10 นายมนตรี หวังทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0 2328 7152 0 2328 7152 
11 น.ส.ศิริพร รัตนคันทรง หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0 2328 8282 0 2328 7159 ต่อ 6381 
12 นายไตรมาส คงวุธ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0 2328 7150 ต่อ 6382 0 2328 7150 ต่อ 6383 
13 นางวิมลมาศ เวชศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2328 7428 ต่อ 6386, 6387 0 2328 7428 ต่อ 6387 

สำนักงานเขตประเวศ (ขปร.กทม.)
Prawet Distric

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเขตประเวศ http://www.oic.go.th/infocenter9/952/ 

สำนักงานเขตประเวศ (ขปร.กทม.)
Prawet Distric

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร