สำนักงานเขตวังทองหลาง (ขวท.)
Wangthonglang District

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร 

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตวังทองหลางมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดทำแผนพัฒนาเขต การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมการฝึก และประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การจัดให้มีและการควบคุมการฆ่าสัตว์ การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแล บำรุง รักษาและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคุมอาคาร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
"เขตวังทองหลาง เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริการเป็นเลิศ"
พันธกิจ
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร"
2. การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด"
3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง"
5. การผังเมือง ควบคุม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร"
6. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ"
7. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ"
8. การดูแลรักษาที่สาธารณะ"
9. การควบคุมอาคาร"
10. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย"
11. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความพอเพียง"
12. การพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงาม"
13. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น"
14. การสาธารณูปโภค"
15. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล"
16. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน"
17. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์"
18. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์"
19. การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ"
20. การจัดการศึกษา"
21. การสังคมสงเคราะห์"
22. การส่งเสริมการกีฬา"
23. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ"
24. การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ภารกิจ "ร่วมใจพัฒนา มวลประชามีความสุข ทุกชีวิตปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส" ข้อความที่บ่งบอกถึงความเป็น เขตวังทองหลาง และถือเป็น วิสัยทัศน์ ในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน เป้าหมายหลักของทางเขต ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมต่อการสร้างความสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่สะอาดปราศจากขยะตกค้าง ถนนหนทางไม่มีหลุมบ่อ ไร้มลพิษ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีรายได้เพิ่มเสริมอาชีพหลัก สืบทอดศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ภารกิจหน้าที่

  "ร่วมใจพัฒนา มวลประชามีความสุข ทุกชีวิตปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส" 
     ข้อความที่บ่งบอกถึงความเป็น เขตวังทองหลาง และถือเป็น วิสัยทัศน์ ในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน เป้าหมายหลักของทางเขต ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมต่อการสร้างความสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่สะอาดปราศจากขยะตกค้าง ถนนหนทางไม่มีหลุมบ่อ ไร้มลพิษ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีรายได้เพิ่มเสริมอาชีพหลัก สืบทอดศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล 

     ก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และดำเนินงานราชการอย่างใสสะอาด

ด้านการจราจร 
     ช่วยเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน

ด้านสิ่งแวดล้อม 
     บริการเก็บขยะสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง และยังตรวจอาหารวางขายไม่ให้ปนเปื้อนสารพิษ และดูแลหาบเร่แผงลอยให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งปรับปรุงถนนหนทางให้สะอาดเรียบร้อย ไม่มีหลุมบ่อ ไร้มลพิษจากควันรถ สิ่งสกปรกและตรวจยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล

ด้านความปลอดภัย 
     ไม่ว่าจะเป็น ถนน ตรอก ซอย มีการติดตั้งไฟถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรผ่านไปมา และมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้านเศรษฐกิจ 
     มีการจัดระบบขอจัดสรรงบประมาณให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เขต พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บได้ และส่งเสริมอาชีพ

ด้านการศึกษา 

     มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้ารับการศึกษา และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณภาพชีวิต 

     พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ด้านศิลปวัฒนธรรม 
     สืบทอดศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Bangkok Service Center 
     การให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตเป็นให้บริการอีกรูปแบบ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวศิริรัตน์ วรรณบุตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง
2.นายอภินันท์ บำรุงสุข นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ฝ่ายปกครอง

ปรับปรุงล่าสุด

02/11/2562 | 14:45

สำนักงานเขตวังทองหลาง (ขวท.)
Wangthonglang District

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 0-2530-1740  
02 นางสาวศิริลักษณ์ ลีระศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 0-2530-1740  
03 นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 0-2530-1740 0-2538-2570 
04 นายนรา หน่อนารถ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0-2530-1740 0-2538-2570 
05 นางปาริชาติ ภูวธนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 02-538-5350  
06 นายวัฒนะ โรจนสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา 02-538-5350  
07 นางสาวรัชฎา มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 02-538-5350  
08 นางสาวกัญญา อัศวเมฆิน หัวหน้าฝ่ายรายได้ 02-538-5350  
09 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 02-538-5350  
10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอมรรัตน์ จันทร์มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 02-538-5350  
11 นางสาวศิริโสภา กุลศิริวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการคลัง 02-538-5350  
12 นายธานิน พรหมสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 02-538-5350  
13 นายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 02-538-5350  

สำนักงานเขตวังทองหลาง (ขวท.)
Wangthonglang District

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร