สำนักพัฒนาสังคม (สพส.)
Social Development Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

นักบริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนัก)นักบริหารต้น (รองผู้อำนวยการสำนัก)สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการต้น (เลขานุการสำนัก)กองนโยบายและแผนงานผู้อำนวยการต้น (ผู้อำนวยการกอง)กองการพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการต้น (ผู้อำนวยการกอง)กองส่งเสริมอาชีพผู้อำนวยการต้น (ผู้อำนวยการกอง)สำนักการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคมผู้อำนวยการสูง (ผู้อำนวยการกอง)

อำนาจหน้าที่

1. สำนักงานเลขานุการ รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานคลัง การเงินและบัญชี การงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง งานนิติกรรมของสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
2. สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม รับผิดชอบการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการและให้การสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ จัดสวัสดิการในรูปของสถานสงคราะห์บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์สร้างโอกาสและการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดวางระบบและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสานการจัดหาที่อยู่อาศัย การสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยสภาพปัญหาประสานและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในทุกระดับ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่หน่วยงานภาคปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองนโยบายและแผนงาน รับผิดชอบการวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานกลางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประสานการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส่วนราชการภายในถือปฏิบัติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาสังคม ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กองการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพกายและจิตใจ ดำเนินการจัดระเบียบชุมชน สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งชุมชน กรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน และการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่ชุมชนและสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองและแก้ไขปัญหาได้ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกระดับ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กองส่งเสริมอาชีพ รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดหาตลาดแรงงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร การช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านการเกษตรส่งสเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดำเนินและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

พันธกิจ
1. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดบริการสังคมโดยตระหนักถึงความเสมอภาคและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. จัดการศึกษาและสร้างอาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและประชาชน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

http://www.oic.go.th/infocenter9/917

ผู้ประสานงาน

น.ส.จันทิมา กรีเงิน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปรับปรุงล่าสุด

18/10/2560 | 15:39

สำนักพัฒนาสังคม (สพส.)
Social Development Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม 0-2248-6069  
03 นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม   
04 นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม   
05 นางสาวพัทธนันท์ โภควรไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน   
06 นายสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ   
07 นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน   
08 นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม   

สำนักพัฒนาสังคม (สพส.)
Social Development Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักพัฒนาสังคม (infocenter)

สำนักพัฒนาสังคม (สพส.)
Social Development Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร