สำนักงานเขตคลองเตย (สนข.คล.)
Khlongtoei District

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างองค์กร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่น ให้บริการ พัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อย เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ก้าวสู่อาเซียนในปี 2558”
พันธกิจ
1. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความพอเพียงพึ่งพิงซึ่งกันและกันโดยมุ่งสร้างสังคมสันติสุข
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานของความรู้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคต
4. สร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการมหานครตามหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชน

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์
1. พัฒนาเขตคลองเตยใหม่สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ในระบบนิเวศซึ่งเน้นการอยู่อาศัยรวมกันของสิ่งมีชีวิตในเมืองและธรรมชาติ
2. สร้างสังคมสุขภาวะโดยมุ่งการเสริมสร้างให้เขตคลองเตยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีพเพื่ออนาคต มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขต มีจิตสาธารณะและสร้างสุขของตนด้วยความสันติ
3. เพื่อให้เขตคลองเตยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเขตคลองเตยสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นที่ยอมรับ
5. เพื่อพัฒนาเขตคลองเตยให้เป็นหน่วยงานการบริหารราชการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
6. เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปีและแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจาปี พ.ศ.2559 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์7. เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
8. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

ผู้ประสานงาน

1.นางสาวชนนิกานต์ จิตประกอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2.นางบุญญาภา แก้วสิริมงคล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ปรับปรุงล่าสุด

12/07/2560 | 18:22

สำนักงานเขตคลองเตย (สนข.คล.)
Khlongtoei District

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย 0 2240 2490 0 2249 0260 
02 นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย 0 2249 4295  
03 นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย 0 2240 2122  
04 นายวิศาล สีลูกหว้า หัวหน้าฝ่ายปกครอง 0 2249 9705 0 2249 0260 
05 นายวัลลภ อ้นรัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 0 2240 2482 0 2240 2483 
06 นายสุรเชษฐ์ สุรกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา 0 2249 7565 0 2240 2124 
07 นายวัชระ พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2249 5532 0 2249 4275 
08 นางสาวพวงเพชร ฝากาทอง หัวหน้าฝ่ายรายได้ 0 2249 0956 0 2240 2466 
09 นางสาวอรชา มุ้ยเสมา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2240 2489 0 2240 2486 
10 นางลดาวัลย์ นนทศิลา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 0 2240 2488 0 2249 0961 
11 นางณัฏฐ์ชฎามณฑ์ ชัยอำนาจ หัวหน้าฝ่ายการคลัง 0 2249 0289 0 2249 9303 
12 นายภุมภา สรรพสอน หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 0 2249 7566 0 2249 7566 
13 นายบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2240 2487 0 2240 2487 

สำนักงานเขตคลองเตย (สนข.คล.)
Khlongtoei District

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ สำนักงานเขตคลองเตย (infocenter) http://www.oic.go.th/infocenter9/928/ 

สำนักงานเขตคลองเตย (สนข.คล.)
Khlongtoei District

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร