สำนักงานเขตพญาไท
Phayathai District

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

อำนาจหน้าที่วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

ผู้ประสานงาน

นางสุนิศา พวงประดับ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปรับปรุงล่าสุด

14/07/2560 | 15:13

สำนักงานเขตพญาไท
Phayathai District

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการสูง (ผู้อำนวยการเขตพญาไท) 0 2279 4146 0 2279 4146 
02 นางเกศสุภา อรวรรณสกุล ผู้อำนวยการต้น (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท) 0 2279 4579 0 2279 4145 
03 นายทวีศักดิ์ ผลิตาสิทธิ ผู้อำนวยการต้น (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท) 0 2279 4395 0 2279 4145 
04 ว่าที่ร้อยตรี สราวุฒิ ไวยนพ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) 0 2270 0925 0 2279 4145 
05 นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน) 0 2279 4143 0 2279 7343 
06 นายวานิชย์ น้อยเต็ม นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายโยธา) 0 2279 4141  
07 นางปิติพูน วิมลกิตติพงศ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล) 0 2279 4141  
08 นางชญานันท์ โพธิ์หิรัญ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายรายได้) 0 2279 4141  
09 นางเสาวลักษณ์ ผงทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) 0 2279 4141  
10 นางยุวดี ไวว่อง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายการศึกษา) 0 2279 4141  
11 นางสาวเรณุกา ศรีศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนา่ญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายการคลัง) 0 2279 4141 0 2278 0676 
12 นายสุภชัย วรรณษา เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ) 0 2279 4141  
13 นางสาวศศิธร เจริญสุข นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) 0 2279 4141  

สำนักงานเขตพญาไท
Phayathai District

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเขตพญาไท http://www.oic.go.th/infocenter9/954/#

สำนักงานเขตพญาไท
Phayathai District

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร