สำนักการคลัง (สนค.)
Finance

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

สำนักการคลัง มีส่วนราชการ ดังนี้
1.สำนักงานเลขานุการ
2.กองรายได้
3.กองการเงิน
4.กองบัญชี
5.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6.กองโรงงานช่างกล
7.กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
8.กองตรวจจ่าย
9.กองบำเหน็จบำนาญ

อำนาจหน้าที่

สำนักการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร การตรวจสอบและควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ“การจัดเก็บรายได้ การเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร มีการบริการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ”
เป้าประสงค์การพัฒนา
1. จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
2. ระบบการเงิน การคลังและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย เพิ่มโอกาส ประชาชนในการลงทุนหรือประกอบการค้า
4. ยานพาหนะและเครื่องจักรกลอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษ5. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน ตลอดถึงการเป็นนักวิเคราะห์วิจัยเพื่อนำเสนอความเห็นในเชิงนโยบาย

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

- จัดทำระบบแผนที่ภาษีกรุงเทพมหานคร (GIS) มาใช้ในการจัดเก็บ
- แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
- ควบคุมและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
- จัดทำรายงานการเงินอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- สร้างมาตรฐานการปฏิบัติชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม พัฒนาการพาณิชย์รูปแบบใหม่ ด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- กระบวนการบริหารงานพัสดุแบบทำงานเป็นทีม ยึดผลงานเป็นหลัก ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบความรับผิดชอบได้ เสริมสร้างผลสำเร็จขององค์การ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
- สร้างศูนย์บริการเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้หน่วยงานที่จะให้บริการ
- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการสำนักการคลังประจำปี พ.ศ.2559
คำนำ
กรุงเทพมหานครได้นำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒0 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2559 มาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครไปสู่ความเป็น “มหานครแห่งเอเชีย”
สำนักการคลังเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1มหานครปลอดภัย โดยการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน และการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและเป็นธรรมรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community) ใน 3 ด้าน กล่าวคือ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อการเป็น “ประชาคม-เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ด้านสังคม เพื่อการเป็น “ประชาคมสังคม-และวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio – Cultural Community : ASCC) และด้านความมั่นคง สู่การเป็น “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (Asean Political Security Community : APSC) ทำให้กรุงเทพมหานครต้องแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในหลายมิติ เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย
2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย
3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน
4.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 มหานครกะทัดรัด
5.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหานครแห่งประชาธิปไตย
6.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้
7.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
สำนักการคลังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ การบริหารการเงิน การคลังและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559 โดยยึดกรอบการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้แก่ การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มศักยภาพในการประกอบการและการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนการสนับสนุนข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน เชื่อมโยงแหล่งทุน การเพิ่มศักยภาพองค์กรในด้านระบบการเงิน การคลัง และพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใน2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย และยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ โดยกำหนดกรอบการปฏิบัติราชการไว้ ดังนี้
1. พันธกิจ
1.1 จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน ครอบคลุมและเป็นธรรม
1.2 พัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินให้ทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
1.3 พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย
1.4 สนับสนุนการลดปริมาณมลพิษในอากาศ
1.5 สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
1.6 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การคลัง
1.7 พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานครรวมทั้งขยายงานบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง
2.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบงานและการบริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินที่ทันสมัยทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ
2.3 เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจมีแหล่งความรู้หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ครบถ้วน ทันสมัย
2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 เพื่อให้บุคลากรของสำนักการคลังมีความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.7 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสามารถใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.เป้าหมาย
3.1 รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
3.2 ระบบงานการเงิน การคลัง การบัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
3.4 กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3.5 กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3.6 บุคลากรของสำนักการคลังได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
3.7 หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครมียานพาหนะและเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
บทที่ 1
สภาพทั่วไป การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
สภาพทั่วไป
สำนักการคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บ-รายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบและควบคุมการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ
ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ กองรายได้ กองการเงิน กองบัญชี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองโรงงานช่างกล กองตรวจจ่าย และกองบำเหน็จบำนาญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 3,127.75 ล้านบาทการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556 – 2560) ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ และการทำให้กรุงเทพมหานครเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับภารกิจของทุกหน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลา อันจะบรรลุสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
สำนักการคลังมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สามารถผลักดันให้กรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาได้ในหลาย ๆ มิติ สำนักการคลังจึงได้กำหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร การพัฒนาอาชีพการสนับสนุนข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการลงทุน การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประกอบการตัดสินใจและการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบงานการเงิน การคลัง และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2559ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 7 และรองรับต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะ 20 ปีต่อไป
บทที่ 2
การขับเคลื่อนสำนักการคลังสู่องค์กรมาตรฐานด้านการเงิน การคลังด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรมาตรฐานด้านการเงินการคลัง ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน ครอบคลุมและเป็นธรรม
2. พัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินให้ทันสมัย ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย
4. สนับสนุนการลดปริมาณมลพิษในอากาศ
5. สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
6. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
7. พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกทม.รวมทั้งขยายงานบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
เป้าหมายหลัก
1. รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. ระบบงานการเงิน การคลัง การบัญชี และทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความ พึงพอใจ
4. กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการป้องกันน้ำท่วมอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรของสำนักการคลังได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
7. หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครมียานพาหนะและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบงานและการบริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินที่ทันสมัยทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ
3. เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจมีแหล่งความรู้หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ครบถ้วน ทันสมัย
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้บุคลากรของสำนักการคลังมีความรู้ในการปฏิบัติงานและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
7. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสามารถใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองและรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี
3. ความสำเร็จในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
4. ประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังได้รับความพึงพอใจ
5. รถยนต์ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจวัดมลพิษ
6. ความสำเร็จในการจัดหาเครื่องรถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
7. บุคลากรของสำนักการคลังได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย
1.1 สถานการณ์และการประเมิน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและระบบนิเวศของโลก ทำให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2554 ทำให้ทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจ ดูแล รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมมากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงเร่งฟื้นฟูเมืองพัฒนาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ ทางขยะ ทางฝุ่นและทางเสียง ด้วยมาตรการการลดการควบคุมและป้องกัน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ สำนักการคลังจึงได้พยายามตลอดมาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครในการผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มาตรการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้กรุงเทพมหานครปลอดจากมลพิษและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
พันธกิจ
1. สนับสนุนการลดปริมาณมลพิษในอากาศ
2. สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. กรุงเทพมหานครมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครมียานพาหนะและเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
3. กรุงเทพมหานครมีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการป้องกันน้ำท่วมอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนรถยนต์ที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษ ไม่น้อยกว่า 2,000 คัน
2. ผู้รับบริการซ่อมรถยนต์และอุปกรณ์จากองโรงงานช่างกลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานจัดหาเครื่องจักรกล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดหารถดูดล้างทำความสะอาดท่อให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
1.3 แนวทางการพัฒนา
1.3.1 สนับสนุนการลดมลพิษในอากาศด้วยกลยุทธ์การเฝ้าระวังปริมาณและมลพิษในอากาศและระดับเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานครเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียง ด้วยกลยุทธ์พัฒนามาตรฐานงานซ่อมบำรุงทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและเครื่องจักรกลของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
1.3.3 สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ด้วยกลยุทธ์ระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
2.1 สถานการณ์และการประเมิน
กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานครโดยการให้ความสำคัญทั้งการบริหารจัดการ ระบบงานและคุณภาพของบุคลากร มุ่งเน้นให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี การจัดการข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสำนักการคลังได้ให้ความสำคัญในประเด็นการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง โดยในปี 2559 มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย พัฒนางานบริการด้านการเงินให้หลากหลาย เพิ่มช่องทางและความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รวมทั้งก้าวทันวิทยาการที่ทันสมัย
2.2 พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด
พันธกิจ
1.จัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ครบถ้วน ครอบคลุมและเป็นธรรม
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาการบริการงานด้านการเงิน การคลัง ให้หลากหลายและทันสมัย
4.พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัย
5.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง อย่างรวดเร็ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพียงพอเพื่อการพัฒนาเมือง
2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบงานการเงิน การคลัง และการบัญชีที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ
3. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการบริการทางด้านการเงินที่ทันสมัย
4. เพื่อให้ผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจมีแหล่งความรู้หรือข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ครบถ้วน ทันสมัย
5. เพื่อให้บุคลากรของสำนักการคลังมีความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
เป้าหมาย
1.รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง และรายได้จากการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
2.ระบบงานการเงิน การคลัง การบัญชีและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
3.การให้บริการด้านการเงิน การคลัง ของกรุงเทพมหานครทันสมัย
4.ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการคลังมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
5.บุคลากรของสำนักการคลังได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. รายได้ของกรุงเทพมหานครจากการจัดเก็บและการบริหารทรัพย์สินสูงกว่าประมาณการรายรับ
2. ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการชำระภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. จำนวนประชาชนที่ได้รับโล่ในปีที่ผ่านมา มาชำระภาษีภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5. จำนวนหน่วยงานที่สามารถส่งเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินได้ทันภายในกำหนดเวลา 7 วันทำการ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยงาน
6. จำนวนฎีกาเงินกรุงเทพมหานครที่สามารถสั่งจ่ายเงินได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับฎีกาจากหน่วยงาน
7. จำนวนฎีกาเงินอุดหนุนรัฐบาลที่สามารถสั่งจ่ายเงินได้ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ยืนยันSAP R/3 ในระบบ MIS 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
8. ร้อยละของจำนวนฎีกาที่สามารถใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 7 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
9. คู่มือการบัญชีหรือการกำหนดหลักเกณฑ์การถือปฏิบัติตามระบบบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม/เรื่อง
10. จำนวนบทความทางวิชาการทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ที่ได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 8 เรื่อง/บทความ
11. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
12. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ข้าราชการบำนาญมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบำเหน็จบำนาญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
14. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับใช้บริการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 80
15. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ที่จุดบริการด่วนมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
3.3 แนวทางการพัฒนา
3.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มระบบสารสนเทศและหรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ (e-Service/m-Service)
3.3.2 เสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิต
และความภาคภูมิใจเพื่อร่วมพัฒนามหานครให้น่าอยู่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1) เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
2) เสริมสร้างความสมดุลในชีวิตตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร
3.3.3 บริหารจัดการการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการบริหารการจัดเก็บรายได้ การงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกลยุทธ์ดังนี้
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
2) พัฒนาระบบบริหารการเงินและการคลังแบบองค์รวมเพื่อการตัดสินใจในระดับนโยบาย
3) พัฒนาประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
4) พัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจการคลังที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559 สำนักการคลังเน้นให้ทุกส่วนราชการมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ กำหนดแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม รายงานและประเมินผลแผนตลอดจนให้ทุกส่วนราชการได้สร้างความเข้าใจให้แก่ข้าราชการทุกคน ได้รับรู้และร่วมมือกันเพื่อผลักดันแผนปฏิบัติราชการของสำนักการคลังให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการของสำนักการคลังประจำปี พ.ศ. 2559จึงประกอบด้วยการจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติงานการมอบหมายภารกิจตามแผนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การติดตามกำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผน โดยผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการรายงานและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประสานงาน

นางบุปผา สิงหเดช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 02-226-6217
นางสาวพัชรนันท์ ศรีเปารยะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 02-226-6217

ปรับปรุงล่าสุด

12/07/2560 | 16:57

สำนักการคลัง (สนค.)
Finance

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง 02-225-7771 02-224-2980 
02 นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 02-224-2984 02-224-6405 
03 นางนงนุช ศุขะพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง 02-225-6607 02-224-6406 
04 นายพยชน์ หาญผดุงกิจ เลขานุการสำนักการคลัง 02-224-3075 02-225-8464 
05 นางสาวมาลินี เธียรสุนทร ผู้อำนวยการกองรายได้ 02-224-3062 02-221-3811 
06 นางสาวกุณทลี ตันติวุฒิสมบัติ ผู้อำนวยการกองการเงิน 02-621-0522 02-2257101 
07 นายชยุต คำดา ผู้อำนวยการกองบัญชี 02-224-7242 02-224-3009 
08 นางพรทิพา พูลธนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 02-224-3071  
09 นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการกองโรงงานช่างกล 02-2461911 02-246-1911 
10 นายไพศาล เหมวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 02-224-2998 02-226-6225 
11 นางวงเดือน อุทะกะ ผู้อำนวยการกองตรวจจ่าย 02-226-6233 02-224-2977 
12 นางศิรินทรีย์ ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองบำเหน็จบำนาญ 02-224-4307 02-224-4611 

สำนักการคลัง (สนค.)
Finance

 

ข้อมูลเผยแพร่

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
สถานที่ติดต่อ
โครงสร้างองค์กร
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการสำนักการคลัง (Inforcenter) http://www.oic.go.th/INFOCENTER9/907/

สำนักการคลัง (สนค.)
Finance

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร