สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.)
Strategy and Evaluation Department

[+]

แผนที่ตั้ง

 

โครงสร้าง-แผนผังองค์กร

โครงสร้างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วย
1.สำนักงานเลขานุการ
2.กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
3.กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงิน และการคลัง
4.กองยุทธศาสตร์สารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
6.กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
7.กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
8.กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
9.กองบริการระบบคอมพิวเตอร์
10.กองสารสนเทศภูมิศาสตร์
คณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินประกอบด้วย
1. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
2. นายกอบชัย พงษ์เสริม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. นายซีรอซันคาร ปาทาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
4. นางมาลี ภิรมย์จิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
5. นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ เลขานุการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
6. นายธนธร เปรมสิทธฺ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
7. นางสาวนภา ชมไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
8. นางสาวพรนภา เมธาวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน
10. นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม
11. นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
12. นายประสพสุข พิมพโกวิท ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอ
13. นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์
14. นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภูมิศาสตร์
- สำนักงานเลขานุการประกอบด้วย
1.กลุ่มงานช่วยนักบริหาร 2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 4.ฝ่ายการคลัง
-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 3.กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
- กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลังประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและการคลัง
3.กลุ่มงานประสานการถ่ายโอนภารกิจ
-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข 3.กลุ่มงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐานประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การโยธาและการระบายน้ำ
3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ผังเมือง การจราจรและขนส่ง
- กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคมประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาสังคม
3.กลุ่มงานยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
- กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2.ฝ่ายแผนงาน 3.ฝ่ายพัฒนาระบบงาน 4.ฝ่ายฝึกอบรม
-กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2.ฝ่ายระบบเครื่องและเครือข่าย 3.ฝ่ายโปรแกรมระบบ 4.ฝ่ายฐานข้อมูล
-กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2. ฝ่ายช่างคอมพิวเตอร์ 3. ฝ่ายบริการ 1 4.ฝ่ายบริการ 2 5.ฝ่ายเทคนิคและผลิตสื่อ
-กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย
1.งานธุรการ 2. ฝ่ายพัฒนาระบบ 3.ฝ่ายระบบเครือข่าย

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่1. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต การดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการในการประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการโยธา การระบายน้ำ การผังเมือง การจราจรและขนส่ง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของ สำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห และออกแบบระบบงาน พิจารณากำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การกำหนดมาตรฐานข้อมูล รหัสมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล การพัฒนาระบบโปรแกรม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในด้านการนำระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายมาใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ควบคุมดูแล กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานกับระบบงาน การวางแผนและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบ การบริหารงานบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
9. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหาร์และทุกหน่วยงานของ กทม. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
10. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา เพื่อการบริหารและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : "สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นองค์กรหลัก ด้านแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชี้นำและผลักดันนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ"
พันธกิจ : รวม 6 ด้าน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
1. ด้านยุทธศาสตร์และประเมินผล
1.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร
1.2 ประสานและสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
1.3 ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน
2. ด้านเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร
2.1 เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทม.
2.2 สนับสนุนและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
3. ด้านการประสานการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ
4. ด้านประสานนโยบายและการประชุมกับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
5. การจัดประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหัวหน้าหน่วยงาน
6. สนับสนุนและอำนวยการดำเนินการขององค์กร

ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่1. สำนักงานเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคล งานการคลัง งานเงินและบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ งานการประชุม การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ งานนิติกรรมและสัญญา งานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต รวบรวมแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนและบริหารราชการ การประสานและบูรณาการนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานครให้มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน การดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติในระดับสำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต การดำเนินการเกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการเป็นศูนย์กลางในการรับถ่ายโอน เป็นผู้แทนของกรุงเทพมหานคร หรือเลขานุการในการประชุม ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเกี่ยวกับการโยธา การระบายน้ำ การผังเมือง การจราจรและขนส่ง ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของสำนักและสำนักงานเขต และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของ สำนักและสำนักงานเขตและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตลอดจนการขยายขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห และออกแบบระบบงาน พิจารณากำหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การกำหนดมาตรฐานข้อมูล รหัสมาตรฐาน มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล การพัฒนาระบบโปรแกรม การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม การบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์ การพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
8. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในด้านการนำระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายมาใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร ควบคุมดูแล กำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ระบบการให้บริการกับทุกหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานกับระบบงาน การวางแผนและพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละระบบ การบริหารงานบันทึกข้อมูล การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการประมวลผลข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
9. กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการและสนับสนุนการมีการใช้ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และครือข่ายการสื่อสาร พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ตลอดจนโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่ใช้งานของสำนักและสำนักงานเขต รวมทั้งให้บริการผลิตสื่อนำเสนอในทุกรูปแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้บริหาร์และทุกหน่วยงานของ กทม. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
10. กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและกำหนดแผนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์และการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนการบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์ข้อมูลในการจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา เพื่อการบริหารและการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (รายละเอียดดูได้จากข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th/pipd/page/sub/9538)

ผู้ประสานงาน

นางจันทนา พัฒนวัชรกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโทร. 0 2224 2988

ปรับปรุงล่าสุด

30/11/2559 | 11:55

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.)
Strategy and Evaluation Department

 

รายชื่อผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร
01 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0 2224 3007 0 2224 3007 
02 นายกอบชัย พงษ์เสริม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0 2225 7948 0 2224 3007 
03 นายซีรอซันคาร ปาทาน รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0 2224 3069 0 2224 2988 
04 นางมาลี ภิรมย์จิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0 2224 9896 0 2224 2988 
05 นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ เลขานุการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 0 2224 3021 0 224 2988 
06 นายธนธร เปรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ 0 2621 0891 0 2224 4972 
07 นางสาวนภา ชมไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 0 2223 1698 0 2224 2994 
08 นางสาวพรนภา เมธาวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0 2225 4559 0 2225 4558 
09 นางกนกพรรณ ธีระคำศรี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน 0 2621 1463 0 2224 2978 
10 นางสาวกรสุภา นิตย์วิมล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 0 2225 7949 0 2224 2999 
11 นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 0 2644 0009 ต่อ 101 0 644 0009 ต่อ 507 
12 นายประสพสุข พิมพโกวิท ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ 0 2246 4140 0 2247 6993 
13 นางสาวจรัสศรี รัตตะมาน ผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ 0 2248 7747 0 2248 7750 
14 นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง ผู้อำนวยการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 0 2222 5847 0 2621 2527 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.)
Strategy and Evaluation Department

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.)
Strategy and Evaluation Department

วันที่ปรับปรุงล่าสุด ชื่อย่อของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาไทย)
ชื่อหน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
ที่ตั้ง (ภาษาไทย)
ที่ตั้ง (ภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์   หมายเลขโทรสาร
โทรศัพท์มือถือ   พูดคุยออนไลน์
อีเมล์   เว็บไซต์
เว็บศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   สังคมออนไลน์
พิกัดที่ตั้ง
โครงสร้าง-แผนผังองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ภารกิจ / วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
โครงการต่างๆ / แผนการดำเนินงาน
ผู้ประสานงาน

  

 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร
 ชื่อผู้บริหาร (ไทย)
ตำแหน่ง (ไทย)
ชื่อผู้บริหาร (Eng)
ตำแหน่ง (Eng)
E-Mail
โทรศัพท์
โทรสาร