ผู้บริหาร
            
  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
เลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
     
              
นายสงัด ปัถวี
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายธาวิน อินทร์จำนงค์
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นางสาวจงดี หมายดี
รองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                          
นางสาวปรีดาวรรณ ทนยิ้ม
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
-
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
     
                          
-
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     
                          
-
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
นายดนัย จันทิม
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
นายวทัญญู ทิพยมณฑา
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
     
                          
-
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2
นายปรีดา เวทยาวงค์
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
นายกีรป กฤตธีรานนท์
เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ
     
                          
นายกมลธรรม วาสบุญมา
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
นางสาวนภาภรณ์ เอมพิทักษ์
นักวิชาการอาวุโสระดับสูง
รักษาการผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ
นางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
     
            
  นางกนกพร ศรีวารีรัตน์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน