ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การเภสัชกรรม
 

           องค์การเภสัชกรรมในฐานะรัฐวิสาหกิจได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การเภสัชกรรมเพื่อให้โอกาสประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การฯ มากขึ้น ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
องค์การฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญขององค์การโดยเน้น"การเปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" และได้กำหนดให้ ส่วนหนึ่งของ"ห้องสมุด"เป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา7 , มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ของห้องสมุด และองค์การฯเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคู่แข่ง ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับทางธุรกิจองค์การฯจึงออกระเบียบให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้เก็บรักษาข้อมูลไว้
ในกรณีที่มีผู้ขอห้องสมุดจะเป็น ศูนย์ประสานงาน
ให้ตามขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

       ปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน"ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การเภสัชกรรม" ให้อยู่ในความดูแลของห้องสมุด สังกัดกองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

                  นโยบายและวัตถุประสงค์

     1. เพื่อปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
ที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

     2. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารขององค์การฯ ตามมาตรา 7
,มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ได้โดยสะดวกและสามารถค้นคว้า
ได้อย่างเป็นระบบ

     3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และแสดงความโปร่งใสของหน่วยงาน
โดยเข้าดูข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บน web site ของ องค์การที่

ADDRESS :     http://www.gpo.or.th