ประวัติและความเป็นมา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เดิมมีชื่อว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบัน

(update 18/05/2016)

 

โครงสร้างการบริหาร วว.

ประกอบด้วยงาน 5 กลุ่ม คือ

- กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

- กลุ่มบริการอุตสาหกรรม

- กลุ่มบริหาร

- กลุ่มงานสังกัดผู้ว่าการ

(update 18/05/2016)

 

นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558-2560 :

"สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ “องค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.).”

(update 18/05/2016)

 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย กวท. :

·         เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารงานราชการของประเทศ การทบทวนปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

·         เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 โดยการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเป็นส่วนสำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตลอดจนเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานและผลักดันให้เกิดกลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงาน วทน.ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

·         เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ

·         เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการพัฒนางาน วทน. ในสาขาที่ วว. มีความชำนาญ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

·         เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา-  และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อม ความทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของ วว. ในสาขาที่มีความชำนาญ ได้แก่ การเกษตรเพื่อชุมชน อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ พลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องมีแนวปฏิบัติในการสร้างทุนทางปัญญา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมแบบครบวงจร

(update 18/05/2016)

 

วิสัยทัศน์ :

“องค์กรชั้นนำในการบูรณาการงาน วทน. เพื่อสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

(update 25/07/2016)

 

พันธกิจ :

1)      ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2)      เผยแพร่และผลักดันการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3)      ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

4)      สร้างเครือข่ายด้าน วทน. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

5)      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และดำเนินการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

(update 25/07/2016)

 

ยุทธศาสตร์ :

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนสังคมฐานความรู้ อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนส่วนใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนความมั่นคง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

(update 25/07/2016)

 

วัฒนธรรมองค์กร :

“องค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม”

(update 25/07/2016)

 

ค่านิยมองค์กร ของ วว. : 

"มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาตนเอง (smart TISTR)"

T : Team Work การทำงานเป็นทีม

I : Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม

S : Customer Satisfactionการมุ่งเน้นลูกค้า

T : Trustworthy ความศรัทธาและความเชื่อถือ

R : Responsibility ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(update 25/07/2016)