ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลสระแก้ว

 

เทศบาลตำบลสระแก้ว เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลสระแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 และสภาตำบลเปือยน้อยได้ยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้รับการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเป็นเทศบาลตำบลสระแก้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552