ประวัติความเป็นมาตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

     ตำบลบ้านป้อม เดิมเป็นตำบลทุ่งหลวง ได้แยกออกเป็นตำบลเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ในสมัยโบราณ (อาณาจักรสุโขทัย) เรียกว่า เป็นทะเลหลวง เพราะหน้าน้ำจะมีน้ำตลอดเต็มพื้นที่ เว้นแต่เป็นที่ดอนหรือที่สูง หรือเนิน หรือคุย น้ำจะไม่ท่วม

หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยาง
     หมู่ที่ ๑ สมัยก่อนเป็นที่ค่อนข้างสูงจึงเรียกว่า “เนิน” และแถบนั้นมีต้นยาง (นา) มากมาย จึงตั้งชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์ สมัยก่อนมีวัด ๆ หนึ่ง ชื่อ “วัดป่าสัก” มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ปัจจุบันเป็นชื่อ “วัดป่าสักบึงสะโก” ขึ้นทะเบียนวัดร้างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ปัจจุบันต้นยางไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว

หมู่ที่ ๒ บ้านวังผักบุ้ง
     เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างต่ำถัดจากบ้านเนินยางไปทางทิศตะวันตก อยู่ติดกับคลอง สาระบบ ในคลองและในทุ่งมีผักบุ้งมากมาย จึงเรียนชื่อว่า “บ้านวังผักบุ้ง”

หมู่ที่ ๓ บ้านป้อม
     เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีซากวัดโบราณอยู่ ๑ แห่ง อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เรียกว่า “วัดแม่กุด” เป็นวัดสมัยสุโขทัยประมาณตอนปลาย แต่ถูกน้ำท่วมมาโดยตลอด วัดจึงล่มสลายไม่มีพระจำพรรษาในสมัยนั้น และได้ขึ้นทะเบียนวัดร้างไปแล้วเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๕๐ ตารางวา มีเรื่องเล่าว่าก่อนตั้งเป็นหมู่บ้าน พื้นที่แห่งนี้แต่ก่อนต้นมะขามป้อมขึ้นเยอะมาก จึงเรียก “บ้านมะขามป้อม” ต่อมาจึงเรียกย่อเป็น “บ้านป้อม” แต่อีกคำเล่าหนึ่งเล่าว่า เมื่อสมัยอยุธยา ทัพสุโขทัยได้เดินทัพไปจะไปช่วยกองทัพอยุธยาไป ตีเขมร หรืออาจไปกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การเดินจะต้องผ่านเส้นทางนี้ (ผ่านทางวัดแม่กุด ไปทุ่งละหาร ไปทุ่งยางเมือง ไปบางระกำ ไปพิจิตร ฯลฯ) ทหารได้สร้างป้อมปราการขึ้นแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ทั้งภายในและนอกค่าย บางคนบอกว่าป้อมนี้อยู่ในเขตตำบลนาเชิงคีรี แต่ระบุสถานที่ที่แน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากเลือนลางไปหมดแล้ว เพราะตำบลนาเชิงก็แยกมาจากตำบลบ้านป้อม แต่ใช้ชื่อใหม่เพราะอยู่ใกล้เชิงเขาและมีแต่นา จึงใช้ชื่อว่า “นาเชิงคีรี” ส่วนบ้านป้อมก็ใช้ชื่อดั้งเดิมคือ “บ้านป้อม”

หมู่ที่4 บ้านหนองปรือ
     เป็นหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมเกือบตลอดทั้งปีทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเนื่องจากมีบึงใหญ่ (หนองลี) และเป็นที่ลุ่มต่ำ ในบริเวณชุ่มน้ำดังกล่าวมีต้นปรือ ซึ่งในสมัยก่อนใช้ในการทอเสื่อ คนคนเรียกว่า “ต้นกก” และสามารถใช้เป็นเครื่องกระเป๋า เครื่องประดับ หรืออื่น ๆ ได้อีกมากมาย เดี๋ยวนี้ต้นไม้น้ำประเภทนี้ถูกคนบุกรุกทำลาย เพื่อทำที่ทำกิน (ทำนา) จนไม่มีเหลือแล้ว

หมู่ที่ ๕ บ้านนาไผ่ล้อม      หมู่บ้านนี้อยู่ติดกับเมืองสุโขทัยหรือบ้านธานีตอนใต้ ชาวบ้านจากกำแพงเพชร หรือคีรีมาศ ถ้าจะไปบ้านธานี หรือสุโขทัย (ใหม่) จะต้องนอนพักที่ “ศาลาแดง” ก่อน ๑ คืน รุ่งเช้าจึงจะเข้าเมืองได้ เดิมหมู่บ้านนี้มีต้นไผ่ป่า และไผ่สีสุก จำนวนมาก เมื่อปี ๒๕๑๒ จึงมีการทำถนนตัดผ่านเพื่อไปยังคีรีมาศ และเลยไปกำแพงเพชร กอไผ่ถึงถูกตัดโค่นทิ้งทั้งหมด เดี๋ยวนี้มีเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่พอมองออกว่าเป็นไผ่คือที่วัดนาไผ่ล้อม

หมู่ที่ ๖ บ้านตะพังมะพลับ
     ชื่อหมู่บ้านตั้งตามสภาพภูมิศาสตร์ คือต้น “มะพลับ” และ”บ่อ” หรือ “สระ” ที่คนสุโขทัยเรียกว่า “ตะพัง” รวมกันเป็น “ตะพังมะพลับ”

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเชียง
     “โคก” หมายถึง “ที่สูง” คือสูงกว่าที่รอบ ๆ ข้างบริเวณนั้น “กระเชียง” คือ ต้นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง เรียกว่า “ต้นกระเชียง” มีกลิ่นหอม เวลาออกดอกยิ่งหอมมาก ต้นคล้าย ๆ กับพุทธรักษาอยู่กันเป็นกลุ่ม ชอบขึ้นอยู่บนดินใกล้ ๆ ที่มีน้ำ เช่นที่ลุ่มต่ำน้ำแช่ เดี๋ยวนี้ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม


     สภาตำบลบ้านป้อม เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยที่ทำการสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมหลังใหม่ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลี โดยขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๕ ไร่ โดยมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมหลังใหม่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 และใช้เป็นอาคารที่ทำการององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีประวัติดังนี้

ฝ่ายบริหาร
     1. นายเสริม ดำนา กำนันตำบลบ้านป้อมเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมโดยตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2540 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
     2. นายมาก กลิ่นทุ่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2544 จึงถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2546
     3. นายประคอง อ่อนสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดังรงตำแหน่งตั้งแต่วนที่ 18 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2548
     4. นายนวล ป้อมทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) ดังรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
     5. นายนวล ป้อมทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556
     6. นายนวล ป้อมทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) ดังรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ถึงวันที 19 ตุลาคม 2560
     7. นายนวล ป้อมทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (ดำรงตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว) ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
     8. นายนวล ป้อมทุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน) ตำแหน่งตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายนิติบัญญัติ


     1. นายแก้ว น้อยคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
      2. นายเติม โพธิ์ดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2544 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2546
      3. นายเชิด ดาวเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2546 จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2548
      4. นายจำลอง กลิ่นทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
      ๕. นายสมศักดิ์ เที่ยงทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556
      6. นายสมศักดิ์ เที่ยงทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
      7. นายสมศักดิ์ เที่ยงทุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดำรงตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว)
      8. นายเตียะ หมวกสังข์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม


      1. นายชุมพร สาเกกูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2540 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2554
      2. ส.ต.อ.วิรุฬ เรืองคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน