ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าช้าง

 

 

1.  สภาพทั่วไป

      1.1   ประวัติความเป็นมา

ดวงตราสัญลักษณ์กำหนดเป็นรูป “ช้างสามเศียร” เพราะสืบเนื่องมาจากตามตำนานเล่าว่า มีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ำที่ลำน้ำมูลบริเวณที่เป็นที่ตั้งเทศบาล     ทุกวันนี้ จึงเรียกลำน้ำมูลว่า “ ท่าช้าง”  และเพื่อปฏิบัติเป็นศิริมงคลแก่เทศบาลจึงได้กำหนดรูปตราเป็น     “ ช้างสามเศียร ”

 
             เทศบาลตำบลท่าช้าง เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้างซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 108   ตอนที่ 177   ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2534 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลตำบลท่าช้าง                                               ตามพระราชบัญญัติ  เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ..2542   เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เป็นต้นมา

 


                                   

 

 

   

1.2   ที่ตั้งและอาณาเขต

            เทศบาลตำบลท่าช้าง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 285 กิโลเมตร   และมีจำนวนพื้นที่ทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศเหนือ          ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 แยกทางหลวงหมายเลข  226  (นครราชสีมา)  -   (บุรีรัมย์)  ฟากเหนือ   ตรงคอสะพานข้ามแม่น้ำมูลฝั่งตะวันตก

            จากหลักเขตที่ 1   เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำมูล ฝั่งตะวันตก และฝั่งเหนือไปทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล ฝั่งตะวันตก   ตรงจุดที่อยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม   ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วย   ไฟฟ้าคลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือระยะ 100 เมตร

            จากหลักเขตที่ 2   เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศตะวันออกผ่านถนนไปบ้านส้ม  ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนไปบ้านส้มฟากตะวันออก ตรงจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางที่คลองส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) บรรจบกับถนนไปบ้านส้ม ตามแนวถนนไปบ้านส้ม ไปทางทิศเหนือ ระยะ 100 เมตร

            ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบริมถนนไปบ้านส้ม ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ และเลียบริมคลองส่งน้ำโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ตรงจุดที่แนวริมคลองส่งน้ำ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองซ้ายใหญ่ (สายเอ เดิม) ฝั่งตะวันออกบรรจบกับริมคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต้

            จากหลักเขตที่ 4    เป็นเส้นเลียบริมคลองซอย 1 ซ้ายเดิม ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 550 เมตร และเป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162    แยกทางหลวงหมายเลข224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางรถไฟ  สายตะวันออกเฉียงเหนือ            ฟากเหนือ ตรงจุดที่ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ฟากเหนือ ตัดกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ    (หนองเต็ง – จักราช)

            จากหลักเขตที่ 5   เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช)  ไปทางทิศใต้        ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (หนองเต็ง – จักราช) ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000 เมตร

            ทิศใต้    จากหลักเขตที่ 6   เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 1,000 เมตร ไปทางทิศตะวันตก ผ่านถนน รพช.นม. 11045 ท่าช้าง – หนองหัวแรด และแม่น้ำมูล ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล ฝั่งเหนือ

            ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 7   เป็นเส้นเลียบริมแม่น้ำมูล ฝั่งเหนือ และฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2162 แยกทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา) – กระสัง (บุรีรัมย์) บรรจบหลักเขตที่ 1

 

แผนที่เทศบาลตำบลท่าช้างโดยสังเขป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

 

1.3   สภาพภูมิประเทศ 

            สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำมูล ลำบริบรูณ์ และลำห้วย 2 สาย ไหลผ่านพื้นที่ของเขตเทศบาล และประชาชนใช้เป็นแหล่งน้ำในการเพาะปลูก อุปโภคและบริโภค

1.4   สภาพภูมิอากาศ

            ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส

                        ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 79.60 มิลลิเมตร

                        ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส

 

     1.5   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

            (1)    การคมนาคมขนส่ง

                   ทางบก      จากจังหวัดนครราชสีมา  สามารถเดินทางได้  คือ

1)    เส้นทางหลวงหมายเลข  226  จากจังหวัดถึงอำเภอ  ระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร       จากจังหวัดถึงอำเภอสามารถเดินทางต่อไปได้ถึงจังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  อุบลราชธานี  และเส้นทางที่ตัดไปยังจังหวัดอื่น ๆ  อีก  นอกจากรถโดยสารที่วิ่งระหว่างจังหวัดนครราชสีมา  หรือจากกรุงเทพฯ  ถึงบุรีรัมย์  สุรินทร์  อุบลราชธานี  และยังมีรถประจำทางเป็นรถโดยสารขนาดกลาง  และรถสองแถววิ่งระหว่าง  จังหวัดนครราชสีมา – ท่าช้าง  (เขตสุขาภิบาลท่าช้าง)  อีกด้วย

2)    เส้นทางหลวงหมายเลข  2  จากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา –ขอนแก่น จากถนนหมายเลข  2     เมื่อออกจากจังหวัดนครราชสีมา  ถึงทางแยกเข้าวัดพนมวัน  และเขตตำบลหนองงูเหลือม  สามารถตัดเข้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้

3)    เส้นทางจากอำเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา    เมื่อถึงบ้านด่านเกวียน  สามารถเลี้ยวเข้าถนนของกรมโยธาธิการ  มาออกที่บ้านพระพุทธเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  โดยเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน

4)    ทางรถไฟ   เดินทางโดยขบวนรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ – สุรินทร์  มีรถผ่านเป็นประจำทุกวัน

                    ทางอากาศ  กรมการบินพาณิชย์ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา ขึ้นที่บ้านหนองเต็ง  ตำบลช้างทอง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ขณะนี้ไม่มีสายการบินให้บริการ

     (2)   การไฟฟ้า

            มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้าสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการชองประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยจะมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน        แต่เทศบาลยังขาดระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทั่วพื้นที่

     (3)   การไปรษณีย์

            ระบบการสื่อสารในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง จะมีที่ทำการไปรษณีย์หมู่บ้าน 1 แห่ง อยู่ภายใต้การดำเนินการของภาคเอกชน

     (4)   การธนาคาร

            มีธนาคารอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 1 แห่ง  คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  แต่มีการบริการตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง  ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 แห่ง  ธนาคารออมสิน  1  แห่ง  และธนาคารกรุงเทพฯ 1 แห่ง

     (5)   การประปา

            เทศบาลไม่มีการประปาบริการประชาชนภายในเขตเทศบาล เนื่องจากการประปาอยู่ในความรับ     ผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา