ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เทศบาลตำบลปะทิว จังหวัดชุมพร

     จ่าเอกเกรียงไกร  เปลี่ยนสีนวล

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ ต่อ ๑๕

Email: Takutbet@Gmail.com