ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปะทิว จังหวัดชุมพร

เพื่อให้การจัดระบบ การขอ การอนุญาต และการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะทิว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหม่ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูประกอบ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  เทศบาลตำบลปะทิว จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง  หน้า ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขาวสารของเทศบาลตำบลปะทิวขึ้นตั้งอยู่ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิวชั้น ๑ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๗  ถนนปะทิว - สะพลี ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์  ๘๖๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์        ๐ - ๗๗๕๙๒ - ๑๖๓๑  ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ - ๗๗๕๙ - ๑๖๓๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ; info@pathio.go.th  เว็บไซต์ ; www.pathiocity.com