ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปะทิว จังหวัดชุมพร โยที่เป็นการสมควรให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปะทิว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการรับรองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหม่ข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูประกอบ มาตรา ๓๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เทศบาลตำบลปะทิว จึงวางระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง หน้า ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขาวสารของเทศบาลตำบลปะทิวขึ้นตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิวชั้น ๑ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๗ ถนนปะทิว - สะพลี ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ ๘๖๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๗๗๕๙๒ - ๑๖๓๑ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ - ๗๗๕๙ - ๑๖๓๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ; info@pathio.go.th เว็บไซต์ ; www.pathiocity.com