ประวัติเทศบาลตำบลทับคล้อ

คำอธิบาย: C:\Documents and Settings\หนิง\My Documents\Songkran59-1-86.jpg

               

                เทศบาลตำบลทับคล้อเดิมเป็นท้องถิ่นบางส่วนในตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร ได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลทับคล้อ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  10 ธันวาคม 2549 มี พื้นที่เขตสุขาภิบาล 1.72 ตารางกิโลเมตร สุขาภิบาลทับคล้อ ระยะแรกอยู่ในความดูแลของอำเภอตะพานหินตั้งแต่ พ.ศ.2499 จนกระทั่งได้มีการแบ่งเขตการปกครองโดยยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 และยกฐานะเป็นอำเภอทับคล้อ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2530 จึงอยู่ในความดูแลของอำเภอทับคล้อ และต่อมารกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2535 ให้สุขาภิบาลทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร เป็นสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้  จึงมีประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้งและเมื่อปี พ.ศ.2542 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542 เป็นผลให้เทศบาลตำบลทับคล้อเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม  2542