ประวัติความเป็นมา

          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์เเละวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เเละตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่ เเละจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาเเละศึกาาข้อมูลข่าวสารหรือเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรียกสถานที่ดังกล่าวว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 เเละมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยเเพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ดังนั้น ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทั้งทางกายภาพเเละอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) จึงต้องมีทั้งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 เเละมาตรา 9

          ต่อมาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่าให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" โดยให้ทุกส่วนราชการเเละหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เเละให้เร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดเเสดงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชนพึงได้รับรู้ เพื่อสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ