ประวัติความเป็นมา
ตำบลไม้ดัด

โบราณตั้งชื่อตามธรรมชาติ เนื่องจากมีไม้ชนิดหนึ่งที่ลำต้นโค้งคดงอ ดัดเป็นรูปต่าง ๆ

ปัจจุบันต้นไม้เหล่านี้ได้หมดไปจากตำบลแล้ว ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

เป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอบางระจัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย รับจ้าง

มีตลาดสดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 การคมนาคมสะดวก

พื้นที่
ตำบลไม้ดัดอยู่ติดแม่น้ำน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีจำนวน 5 หมู่บ้าน
ราษฎรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เป็นหลักเนื่องจากมีระบบชลประทานหลายแห่ง
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านจ่า , ต.สระแจง , ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
การเดินทาง
เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ไปตามทางหลวงหมายเลข 3030 ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร
เส้นทางคมนาคมในตำบลมีความสะดวก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอบางระจันมากนัก
และพื้นที่บางส่วนของตำบลอยู่ในเขตเทศบาลด้วย
สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังตำบลไม้ดัดได้โดยรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สรรคบุรี-ชัยนาท

ตำบลเชิงกลัด

เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางระจัน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเชิงกลัด หมู่ 2 บ้านเชิงกลัด หมู่ 3 บ้านท่าศาลเจ้า หมู่ 4 บ้านเชิงกลัด

หมู่ 5 บ้านเชิงกลัด หมู่ 6 บ้านเชิงกลัด หมู่ 7 บ้านโคกหม้อ หมู่ 8 บ้านโพธิ์หอม

หมู่ 9 บ้านโพธิ์หอม หมู่ 10 บ้านเชิงกลัด หมู่ 11 บ้านวังขรณ์ หมู่ 12 บ้านหัวแหลม หมู่ 13 บ้านไผ่ใหญ่

พื้นที่
เป็นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง มีแหล่งน้ำและคลองชลประทานจ่ายน้ำครอบคลุมพื้นที่ เหมาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี และ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โพชนไก่, ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สระแจง, พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
อาชีพ
1.ทำนา
2.เลี้ยงสัตว์
3.ค้าขาย/รับจ้าง
การเดินทาง
เดินทางจากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี มาถนนสาย3030 เมื่อข้ามแม่น้ำน้อยที่อำเภอบางระจันแล้ว
ถึงสี่แยกแรกจะเห็นป้อมตำรวจที่มีสัญญลักษณ์ไหสี่หูขนาดใหญ่ ให้เลี้ยวขวา
แล้วตรงไปอีกประมาณ9กิโลเมตร จะถึงวัดพระปรางค์ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของตำบลเชิงกลัด
ซึ่งปัจจุบันมีการยุบรวมการปกครองขึ้นอยู่กับ อบต.ไม้ดัด