คณะกรรมการบริหาร สสปท.

พลเอก อภิชาต   แสงรุ่งเรือง                 ประธานกรรมการ

นายจรินทร์      จักกะพาก                  ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุวรรณชัย   วัฒนายิ่งเจริญชัย          อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายอนันต์ชัย    อุทัยพัฒนาชีพ             อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายสุรเดช       วลีอิทธิกุล                  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายประพันธ์     ปุษยไพบูลย์                กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

นายพิชิต         พระปัญญา                 กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

นางสาวสุดธิดา   กรุงไกรวงศ์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรานนท์     ปีติวรรณ                   กรรมการและเลขนุการ

 

คณะผู้บริหาร สสปท.

นายวรานนท์     ปีติวรรณ                   ผู้อำนวยการ สสปท.

นางจุฑาพนิต     บุญดีกุล                    รองผู้อำนวยการ สสปท.

นางสาวดวงกมล ปทุมรังษี                   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

                                                รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นายพนมพร      ถนอมทรัพย์                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์

นายคณาธิศ      เกิดคล้าย                   นักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชี่ยวชาญ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา

และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

นายพินิจ         เชื้อวงษ์                    นักส่งเสริมความปลอดภัยชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม