บทที่ 2

        สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ

อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

        2.1 ข้อมูลทั่วไป

             ประวัติความเป็นมาของตำบลห้วยเกตุ

             เมื่อราวประมาณปี พ.ศ.2332  คนกลุ่มแรกที่มาตั้งรกรากจับจองที่ดินทำมาหากินที่ตำบลห้วยเกตุ  อพยพย้ายมาจังหวัดสิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี  ตั้งบ้านเรือนถิ่นฐานฝั่งเลียบริมแม่น้ำน่าน  ปลูกพืชไร่  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  ฯลฯ  ชื่อ  “ ห้วยเกตุ ”  มาจากชื่อของขุนห้วยเกตุเกษม  ซึ่งเป็นกำนันตำบลห้วยเกตุคนแรก

             ทำเนียบกำนันตำบลห้วยเกตุ

             1.  ขุนห้วยเกตุเกษม             เป็นกำนันคนแรก

             2.  นายใจ     มีแม่นวิทย์       เป็นกำนันคนที่สอง

             3.  นายจวน  มีแม่นวิทย์        เป็นกำนันคนที่สาม

             4.  นายสิน  เอี่ยมมาก          เป็นกำนันคนที่สี่

             5.  นายประไพ   เมฆฤทธิ์      เป็นกำนันคนที่ห้า

             6.  นางลำพึง   ภู่หริยวงศ์สุข   เป็นกำนันคนที่หก

             7. นายอดุลย์   ทะเลรำ         เป็นกำนันคนปัจจุบัน

             แรกเดิมทีมี  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านน้ำโจน  บ้านหนองพยอม  บ้านงิ้วราย

             วัดเทวประสาท  เป็นวัดแรกของตำบลห้วยเกตุ  มีพระปางประทานพร  องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

             โรงเรียนแห่งแรก  โรงเรียนวัดเทวประสาท   อยู่ในบริเวณวัดเทวประสารท

             โรงเรียนแห่งที่  2 โรงเรียนจันทร์วิทยา 

             ข้อมูลแหล่งน้ำ     เดิมมีบึงน้ำ  หนองน้ำ  คลอง  เป็นจำนวนมาก 

             1. บึงลับนคร  เป็นบึงน้ำเก่าแก่ดั้งเดิม  เนื้อที่ประมาณ  52  ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7  บ้านห้วงสลิด

             2. หนองตาปริก  เนื้อที่ประมาณ  4   ไร่

             3. หนองเต่าดำ    เนื้อที่ประมาณ  4   ไร่

             4. คลองทองหลาง   ความยาวประมาณ  2,000  เมตร

             เดิมแหล่งน้ำ บึงน้ำ หนองน้ำ คลอง  มีพื้นที่บริเวณกว้างขวาง เมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น มีการรุกล้ำ  ถมดิน  เพื่อทำเป็นพื้นที่การเกษตร  แหล่งน้ำจึงมีจำนวนและพื้นที่ลดลง

             เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และมีผลบังคับใช้เมื่อ   วันที่  3  มีนาคม พ.ศ.2538 มี อบต. ยกฐานะครั้งแรก 617 แห่ง และให้มีการเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2538 ส่วนสภาตำบลทั้งประเทศได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งหมด  และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539  กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน 2,143  แห่ง  อบต.ห้วยเกตุ ให้รับการยกฐานะตามประกาศครั้งนี้ด้วย  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี           เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

             1. ที่ตั้งและอาณาเขต

                   ที่ตั้ง  ตำบลห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิจิตร         ไปตามถนนสายตะพานหิน - พิจิตร  เป็นระยะทางประมาณ  20 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอตะพานหิน  ระยะทางห่างจากอำเภอตะพานหิน ประมาณ  5  กิโลเมตร   ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ  เลขที่  11  หมู่ที่ 4   ตำบลห้วยเกตุ  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

                   Ø ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลดงป่าคำ    อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร

                   Ø ทิศใต้            ติดต่อกับ    ตำบลไผ่หลวง   อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

                   Ø ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ตำบลงิ้วราย       อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร                                          Ø ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ   ตำบลวังหว้า       อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

 

7

             2. ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก  ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่าน  ได้แก่  แม่น้ำน่าน  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง  จากตะวันตกไปทางทิศตะวันออก   พื้นที่ยาวเหนือไปทางทิศใต้เป็นที่ราบลุ่ม

                   - ฤดูฝน      มีฝนตกน้อยถึงปานกลาง

                   - ฤดูแล้ง    การเกษตรต้องอาศัยน้ำจากลำคลองธรรมชาติ

                   - มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน  1  เส้นทาง  และมีคลองภายในชุมชน  ดังนี้

                         คลองหมู่ที่  1  , คลองเล็ก หมู่ที่ 5

                         คลองทองหลาง  ไหลผ่าน หมู่ที่  2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9

                         คลองหนองเต่าดำ  หมู่ที่ 8

                   - ตำบลห้วยเกตุ   มีเนื้อที่ประมาณ   23,414  ไร่  หรือประมาณ   37.46  ตารางกิโลเมตร

                   หมู่ที่  1 มีเนื้อที่   2,086  ไร่         ( 3.34  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  2 มีเนื้อที่    1,265  ไร่         ( 2.02  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  3 มีเนื้อที่     1,248  ไร่        ( 2.00  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  4 มีเนื้อที    3,630  ไร่         ( 5.81  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  5 มีเนื้อที่    1,320  ไร่         ( 2.11  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  6 มีเนื้อที    1,902  ไร่         ( 3.04  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  7 มีเนื้อที่     1,955  ไร่        ( 3.13  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  8 มีเนื้อที่    1,988  ไร่        ( 3.18  ตารางกิโลเมตร)

                   หมู่ที่  9 มีเนื้อที่     2,140  ไร่        ( 3.43  ตารางกิโลเมตร)

                   - พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  14,763  ไร่

                   - พื้นที่สาธารณะ แหล่งน้ำ  และอื่นๆ  ประมาณ  3,051  ไร่

                   - พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ  5,600  ไร่

              3. การบริการขั้นพื้นฐาน 

             - อาคารอเนกประสงค์  (งบ อบต.)  มีจำนวน   5 แห่ง  หมู่ที่ 2 ,5 ,7 ,8  และหมู่ที่  9

             - โทรศัพท์สาธารณะ   มีจำนวน  15  แห่ง

             - หอกระจายข่าว  มีจำนวน  9  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2 , 3 ,4 , 5, 6, 7, 8  และหมู่ที่  9

             - ที่อ่านหนังสือพิมพ์   มีจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 3 , 6  และหมู่ที่ 8

             - การบริการไฟฟ้าสาธารณะ  มีทั้ง  9  หมู่บ้าน    -  ฝาย   มีจำนวน  1  แห่ง  ได้แก่ หมู่ที่ 2  

             - ลานกีฬา/สนามกีฬา  มีจำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1 , 3, 5  และ หมู่ที่ 7

             - การคมนาคม

                   มีเส้นทางถนนลาดยาง   เข้าถึงชุมชน   4  สาย  ได้แก่

                   ถนนลาดยาง   หมู่ที่ 2     จำนวน   1  สาย   

                   ถนนลาดยาง   หมู่ที่ 4     จำนวน   1  สาย   

                   ถนนลาดยาง   หมู่ที่ 5  เชื่อม หมู่ที่ 7    จำนวน  1  สาย  

                   ถนนลาดยาง   หมู่ที่ 9    จำนวน  1  สาย

                   มีเส้นทางถนนคอนกรีต   เข้าถึงชุมชน    38   สาย ได้แก่ 

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่ 1       จำนวน  4  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน  หมู่ที่  2       จำนวน  6  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน  หมู่ที่  3       จำนวน  6  สาย

 

 

8

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่  4      จำนวน  2  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่  5      จำนวน  6  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่  6      จำนวน  2  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่ 7       จำนวน  4  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่ 8       จำนวน  6  สาย

                   ถนน คสล.ภายในชุมชน   หมู่ที่ 9       จำนวน 2  สาย 

                   มีเส้นทางถนนลูกรัง   เข้าถึงชุมชน   23  เส้นทาง  ได้แก่

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 1       จำนวน    2   สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 2       จำนวน    1  สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 3       จำนวน    3   สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 4       จำนวน    1  สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 5       จำนวน    -   สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 6       จำนวน    2  สาย 

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 7       จำนวน    5   สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 8       จำนวน    8   สาย

                   ถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ที่ 9       จำนวน    1   สาย

                   ระบบประปาหมู่บ้าน  มี  8  แห่ง

                   ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1      มีจำนวน   3   แห่ง

                   ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4      มีจำนวน   2   แห่ง

                   ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5       มีจำนวน   1  แห่ง

                   ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6,9   มีจำนวน  1  แห่ง  (ใช้ร่วมกัน)

                   ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7     มีจำนวน   1 แห่ง

                   บ่อน้ำบาดาล  

                   หมู่ที่  1     มีจำนวน   3   แห่ง      

                   หมู่ที่  4     มีจำนวน   2   แห่ง    

                   หมู่ที่  5     มีจำนวน  1  แห่ง

                   หมู่ที่ 7      มีจำนวน   1   แห่ง

                   หมู่ที่  9     มีจำนวน   1   แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

             4. ประชากร/ครัวเรือน   จำนวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/ประชากร

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

หมู่  1  บ้านน้ำโจนใต้

206

337

344

681

หมู่  2  บ้านหาดแตงโม

160

255

244

499

หมู่  3  บ้านหัวดาน

394

330

379

709

หมู่  4  บ้านโพธิ์ลอย

256

434

440

874

หมู่  5  บ้านงิ้วราย

211

328

379

707

หมู่  6  บ้านคลองทองหลาง

153

210

215

425

หมู่  7  บ้านห้วงสลิด

149

252

272

524

หมู่  8  บ้านคลองทองหลางพัฒนา

193

230

296

526

หมู่  9  บ้านหนองถ้ำ

152

247

237

484

                 รวม

1,874

2,623

2,806

5,429

ข้อมูล  เดือน กุมภาพันธ์  2559

             5. สภาพทางเศรษฐกิจ

                   อาชีพปัจจุบันของประชาชนตำบลห้วยเกตุ  ข้าราชการ  64  คน   รัฐวิสาหกิจ  25  คน   ค้าขาย  264  เกษตรกร  627  คน   รับจ้าง  659  คน  และ อื่น ๆ  108  คน

             6. สภาพทางสังคม/ศึกษา/ศาสนา /วัฒนธรรม ประเพณี /สาธารณสุข /องค์กร กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน

                   การศึกษา  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเกตุ

                   มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   5  แห่ง  ได้แก่

                   - โรงเรียนวัดธงไทยยาราม         ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 1

                   - โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์        ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 2

                   - โรงเรียนบ้านโพธิ์ลอย              ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 4   

                   - โรงเรียนวัดคลองทองหลาง        ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 9  

                   - โรงเรียนวัดห้วงสลิด               ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 7

                   ศาสนา     มีวัด  5 แห่ง  มีโบสถ์   1  แห่ง   ไม่มี มัสยิด และศาลเจ้า   

                   - วัดธงไทยยาราม          ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 1

                   - วัดพรหมประสิทธิ์        ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 2

                   - วัดโพธิ์ลอย               ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 4   

                   - วัดคลองทองหลาง       ตั้งอยู่ในพื้นที่    หมู่ที่ 6

                   - วัดห้วงสลิด               ตั้งอยู่ในพื้นที่   หมู่ ที่ 7

                   วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   หมู่ที่ 1            - ทำบุญกลางบ้าน

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน 

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร

                   หมู่ที่ 2            - ประเพณีวันสงกรานต์

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านระนาดไทย

 

 

 

10

                   หมู่ที่ 3            - ทำบุญกลางบ้าน

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกลองยาว

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนวดแผนไทย

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเย็บแหอวน

                   หมู่ที่ 4            - ทำบุญสงกรานต์  ตักบาตรเทโว  เทศน์มหาชาติ

                   หมู่ที่ 5            - ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 15  เมษายน  ของทุกปี

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอพ่น - เป่า

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสานไม้ไผ่

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหมอดูลายมือไพ่ยิปซี

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสารชีวภาพ , เศรษฐกิจพอเพียง

                   หมู่ที่ 6            - ตักบาตรเทโว

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านน้ำควันไฟไล่แมลง

                   หมู่ที่ 7            - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประเพณีวันสงกรานต์

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านจักสาน 

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทำขนมไทย

                   หมู่ที่ 8            - ประเพณีวันสงกรานต์

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีไทย

                                      - ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปั้นเตาหุงข้าว

                   หมู่ที่ 9            - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน เทศกาลวันสงกรานต์

                   สาธารณสุข   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1  แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโจนใต้

                   องค์กร/กลุ่มต่างๆ  ในหมู่บ้าน

                   1. คณะกรรมการหมู่บ้าน    หมู่ที่ 1 - 9

                   2. ประชาคมหมู่บ้าน    หมู่ที่ 1 - 9

                   3. กลุ่มออมทรัพย์    มี  9 กลุ่ม   หมู่ที่ 1 - 9

                   4. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  มี  9 กลุ่ม   หมู่ที่ 1 - 9

                   5. กองทุนหมู่บ้าน  มี  9  กองทุน   หมู่ที่ 1 - 9                                           

                   6. กองทุน  SML   มี  9   หมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 - 9

                   7. คณะกรรมการบริหารกีฬาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1, 2 ,3  และหมู่ที่ 7

                   8. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  มีจำนวน  4  แห่ง  ได้แก่  หมู่ที่ 1, 3 ,5  และหมู่ที่ 9

                   9. ชมรมผู้สูงอายุ   หมู่ที่ 2 ,3  และหมู่ที่ 8

                   10. ชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

                   11. สมาคมผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 5

            

 

 

 

 

 

 

 

11

                   กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอื่นๆ ในหมู่บ้าน

                   หมู่ที่ 1    -  กองทุน กขคจ. 

                   กลุ่มอาชีพ  กองทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ , กลุ่มจักสานหมวก

                   หมู่ที่ 3   - กลุ่ม อสพป. กลุ่มอาชีพ กลุ่มปลูกไม้ดอก-ของโชห่วย, กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์,                                                         กลุ่มทำนา

                   หมู่ที่ 4    - กองทุน กขคจ 

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มจักสาน , กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ , กลุ่มเกษตรทำนา

                   หมู่ที่  5   - กลุ่มกรรมการประปาหมู่บ้านงิ้วราย

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มโรงสีสวัสดิการชุมชน , กลุ่มน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน

                   หมู่ที่  6   

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรทำนา

                   หมู่ที่  7    - กลุ่มกรรมการประปาหมู่บ้านห้วงสลิด

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย

                   หมู่ที่  8

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มทำพริกแกง ,กลุ่มปลูกตะไคร้ ,กลุ่มปลุกดอกไม้ ,กลุ่มชุมชนพอเพียง

                   หมู่ที่  9   - กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาประชาธิปไตย   

                   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ

        2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

             - ศักยภาพองค์กรชุมชน/องค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่น

                   จำนวนบุคลากร  (ฝ่ายการเมือง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ  จำนวน  20   คน

                   ประกอบด้วย     - ฝ่ายบริหาร   จำนวน   3   คน

                                      - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน  17   คน

                   จำนวนบุคลากร (ฝ่ายประจำ) ขององค์การบริหารส่วนตำบล     จำนวน   28   คน

                   ประกอบด้วย     - พนักงานส่วนตำบล                จำนวน  13  คน

                                      - พนักงานจ้างตามภารกิจ          จำนวน  11  คน

                                      - พนักงานจ้างทั่วไป                 จำนวน  4    คน

        2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อบต.

              (1)  พัฒนาแหล่งน้ำ  ไฟฟ้า  ระบบประปา  เพื่อใช้ในการอุปโภค  บริโภค

              (2)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา

              (3)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

              (4)  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

              (5)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร

              (6)  พัฒนาสังคม  ชุมชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเมืองที่น่าอยู่

              (7)  ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

              (8)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

              (9) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน

              (10) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน