ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

          ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดุได้  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู    ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”

            “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  เป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการพิจารณาเห็นว่า  เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร  สถานที่และงบประมาณจึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็น  ราชการส่วนกลาง  คือ กรม  หน่วยงานเทียบเท่า  ราชการส่วนภูมิภาค  คือจังหวัด  อำเภอ  แลละราชการส่วนท้องถิ่น  คือ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบล

            องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องจัดตั้ง  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง”  ขึ้นตามประกาศคณะกรรมกาข้อมูลข่าวสารราชการ

            หลักการและแนวคิด  คือต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้

            ดังนั้น  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  จะต้องมีการจัดสถานที่การจัดข้อมูลข่าวสาร  วิธีการค้นหา  ทั้งจากบัตรดัชนีรายการและระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งการค้นหา  ศึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ได้โดยสะดวก  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ. 2540  และระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2552

 

“ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง”

1  มกราคม  2561