ชื่อและตำแหน่งของผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ ฯ

๑.    นายณรงค์  มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

๒.    นายธีรศานต์ ฉันธรอาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๓.    นางสุปราณี  นาเก่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

๔.    น.ส.ปานทิพย์ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป