ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชน เข้าตรวจดู โดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

สำหรับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตั้งอยู่ บริเวณภายในที่ทำการห้องสมุดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 15 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวสำอางค์ สอนเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ประชาชน ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอรับบริการสามารถขอรับบริการได้ตามสถานที่ ดังกล่าวในวันและเวลาราชการ e-mail : samang.s@labour.mail.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 5310 โทรสาร 0 2245 4986