ประวัติความเป็นมา

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ในระยะแรกดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธาน และหัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม เป็นเลขานุการ

          คณะกรรมการบริการข้อมูลข่าวสาร มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544 ให้โอนงานข้อมูลข่าวสารไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (ห้องสมุด) และให้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการภายในห้องสมุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ต่อมาในปี 2559 มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 63ก วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ให้สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุด งานห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารจึงย้ายไปสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม จนถึงปัจจุบัน