หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13/12/2008 |
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


 
 

นายมนูญ ศิริธรรม
รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 


 

นายมนูญ ศิริธรรม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
 
     
 

นางจิตภินันท์   ทองเสน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายสุธรรม   อินทร์ทองคำ
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา

นางจุตติ  ชมชื่น
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

     
นางสาวอภิรดี  สุวรรณฤกษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุจิน  กาพย์เกิด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
     
 

นายวราวุธ   หมีเฟื่อง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายประหยัด เสนา
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสังคม หอมเกตุ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     

 

 
นายองอาจ จตุกาญจน์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 นางประไพศรี เอียดเกลี้ยง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 
     
     

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ