ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบได้แยกออกจากตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี พ.ศ.2504 เป็นสภาตำบลท่ากูบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการกิ่งอำเภอซับใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 95 ตารางกิโลเมตร (59,375 ไร่) ห่างจากกิ่งอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มป่อย ตำบลท่ากูบ กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งไปที่ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ และยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537        และในปี พ.ศ.2550 ได้ประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอซับใหญ่ เป็นอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ตำบลได้แก่ ตำบลซับใหญ่ ตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบได้แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่ากูบ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งเกต หมู่ที่ 3 บ้านวังขอนสัก  หมู่ที่ 4 บ้านวังกุง หมู่ที่ 5 บ้านซับสายออ หมู่ที่ 6 บ้านท่าชวน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 บ้านวังรัง หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านซับน้ำใส และหมู่ที่ 12 บ้านวังอุดม มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 4,651 คน แยกเป็นชาย 2,351 คน หญิง 2,300 คน มีจำนวนหลังคนเรือนทั้งสิ้น 1,618 หลังคาเรือน