สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

 

1.  สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางส่วนของตำบลช่างเคิ่ง   อำเภอแม่แจ่ม   จังหวัดเชียงใหม่   ได้รับการยกฐานะขึ้นจาก  “ สุขาภิบาลแม่แจ่ม ”  เป็น   “ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ”  เมื่อวันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒  ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล   .. ๒๕๔๒   ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๖  ตอนที่  ๙ก  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒  โดยกำหนดให้เขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ครอบคลุมพื้นที่    หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่      บ้านสันหนอง 

                   หมู่ที่      บ้านเกาะ              

          หมู่ที่  ๑๒  บ้านช่างเคิ่งบน                 

                   หมู่ที่  ๑๘  บ้านเจียง/ดอนใต้ 

          ๑.๑  สถานที่ตั้ง / ขนาดพื้นที่ / อาณาเขต

               -  ลักษณะที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ตั้งอยู่เลขที  ๒๖๑  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลช่างเคิ่ง  อำเภอแม่แจ่ม   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  ๑๑๗  กิโลเมตร  ตามเส้นทางแม่แจ่ม  -  ดอยอินทนนท์  และ  ๑๕๖  กิโลเมตร  ตามเส้นทางแม่แจ่ม – ฮอด  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  ๓.๕  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓๐ ของพื้นที่  หรือประมาณร้อยละ  ๐.๐๑๗๔  ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   โดยเทศบาลตำบลแม่แจ่มมีอาณาเขต  ดังนี้

                         -  อาณาเขต

                                     -  ทิศเหนือ                ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

                             -  ทิศตะวันออก         ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

                                     -  ทิศใต้                   ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

                      -  ทิศตะวันตก                            ติดต่อกับเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง

 

 

 

 

 

 

                ๑.๒ ประชากร

                        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ตามสถิติทะเบียนราษฎร  มีการเปลี่ยนแปลงประชากร  ในช่วง    ปี  ที่ผ่านมา  ดังนี้

ปี  พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

    พ.ศ.  2555

1,372

1,380

2,752

1,375

    พ.ศ.  2556

1,360

1,428

2,788

1,436

      พ.ศ.  2557

1,363

1,384

2,747

1,479

            ที่มา:  สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่แจ่ม    วันที่  28 กันยายน 2558

.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    ๒.๑.  การคมนาคมการจราจร

                e  ถนน

                   ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ จำนวน  ๒ สาย  ความยาวรวมทั้งหมด จำนวน  18.958 กิโลเมตร แยกเป็น

                     -  ถนน  คสล.                      ความยาวรวม          14.522     กิโลเมตร

                     -  ถนนลาดยาง                    ความยาวรวม           3.210      กิโลเมตร

                e  การจราจร

                  การจัดระบบการจราจรในเขตเทศบาล   จะมีทั้งการควบคุมด้วยระบบสัญญาณไฟจราจรที่เป็นแบบไฟเตือน   การบังคับการจอดรถตามถนนสายต่างๆ  สลับในวันคี่ – วันคู่   โดยเฉพาะถนนสายหลักตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ถึงหน้าร้านพงษ์วดี  หมู่ที่    และถึงสี่แยกบ้านเกาะ  หมู่ที่ 

    ๒.๒.  การประปา

                   ใช้บริการน้ำประปาจากสำนักงานการประปาภูมิภาค  อำเภอจอมทอง  (สาขาแม่แจ่ม)

    ๒.๓.  การสื่อสารและโทรคมนาคม

                        -  การไปรษณีย์แม่แจ่ม                                       จำนวน         แห่ง

                        -  โทรศัพท์   แบ่งเป็น 

                                     Ø โทรศัพท์สาธารณะ                                    จำนวน    ๑๕   เลขหมาย

                                     Ø โทรศัพท์ส่วนบุคคล                                   จำนวน  ๔๘๑   เลขหมาย

                                     Ø ชุมสายโทรศัพท์                                        จำนวน          แห่ง

                        -  ระบบเสียงตามสายระบบครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน  จำนวน         แห่ง     

                        -  หอกระจายข่าว                                                  จำนวน      2   แห่ง

                        -  วิทยุสื่อสาร                                                       จำนวน         แห่ง

                        -  สถานีวิทยุกระจายเสียง                                                   จำนวน        แห่ง

 

 

    ๒.๔.  ไฟฟ้า

                   จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า                             จำนวน         ๑,436         ครัวเรือน

                   ไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟฟ้าส่องสว่าง)                          จำนวน            30      จุด

                   พื้นที่ที่ได้รับการบริการไฟฟ้า                 จำนวนร้อยละ     98      ของพื้นที่ทั้งหมด

 

    ๒.๕. ลักษณะการใช้ที่ดิน

                   พื้นที่พักอาศัย                                          จำนวน       ๔๕๐   ไร่

                   พื้นที่การเกษตรกรรม                                   จำนวน   ๑,๓๗๐   ไร่

                   พื้นที่การพาณิชยกรรม                                 จำนวน         ๖๐   ไร่

                   พื้นที่อุตสาหกรรม                                      จำนวน         -      ไร่

                   พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ                              จำนวน       ๑๕๐   ไร่

                   พื้นที่ตั้งสถานศึกษา                                   จำนวน         ๘๐   ไร่                                                                   สวนสาธารณะ                                         จำนวน         ๓๐   ไร่

                   พื้นที่ว่าง                                                จำนวน         ๔๐   ไร่

 

.  ด้านเศรษฐกิจ

          ๓.๑.  รายได้ประชากร

                                จากข้อมูลการสำรวจ  จปฐ.  ประจำปี  ๒๕๕8  ในภาพรวมของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี  =  80,429.-   บาท 

          ๓.๒.  การเกษตรกรรม

                        ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำสวน  ในพื้นที่ทำการเกษตรกรรม   ทั้งหมด  ๑,๓๗๐  ไร่   พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่

-  ข้าวเหนียว    

                   -  ข้าวจ้าว                

                   -  ไร่ถั่วเหลือง  มันฝรั่ง  หอมแดง  ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ปลูกสลับกับการทำนาข้าว

                   -  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

 

 

                ๓.๓.  การท่องเที่ยว

                        ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งของอำเภอแม่แจ่ม  ที่เป็นทางผ่านและเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่แจ่มเป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานประเพณีต่าง ๆ   เช่น  งานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม  งานประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เป็ง)  และมีวัดที่เก่าแก่ซึ่งจัดงานประจำปีทุก ๆ  ปี  ทำให้เทศบาลตำบลแม่แจ่มมีศักยภาพเพียงพอที่จะให้การตอนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดียิ่ง 

         ๓.๔.  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                   .  สถานีบริการน้ำมัน                                 จำนวน        แห่ง

                   .  ศูนย์การค้า /ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ   จำนวน         แห่ง

                   .  ตลาดสด                                           จำนวน         แห่ง

                   .  ร้านค้าทั่วไป                                        จำนวน  25  แห่ง

                   จ.  บริษัทสินเชื่อ                                                  จำนวน        แห่ง

         ๓.๕.  สถานประกอบการเทศพาณิชย์

                   .  สถานธนานุบาล                                          จำนวน      -   แห่ง

                   .  ท่าเทียบเรือ                                         จำนวน      -   แห่ง

                   .  โรงฆ่าสัตว์                                          จำนวน      -   แห่ง

 

          ๓.๖.  สถานประกอบการด้านบริการ

                   .  โรงแรม                                              จำนวน         แห่ง/  ห้องพัก  ๓๐  ห้อง

                   .  ธนาคาร                                                   จำนวน      3   แห่ง  

                   .  โรงภาพยนตร์                                            จำนวน      -   แห่ง

.  สถานที่จำหน่ายอาหารตาม  ...สาธารณสุข จำนวน   แห่ง

.  ด้านสังคม

          ๔.๑.  การศาสนา

                   เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  มีวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ    วัด   มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากกว่าร้อยละ  ๙๙  นับถือศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ  ๐.๘๓   มีโบสถ์คริสต์    แห่ง  นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม

 

 

 

 

 

          ๔.๒.  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  มีภาษาเหนือ (กำเมือง)   เป็นภาษาท้องถิ่นที่ดั้งเดิมที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของชาวแม่แจ่ม  มีสำเนียงการพุดที่แตกต่างจากภาษาภาคกลางและไม่เหมือนกับภาษาอีสาน    งานประเพณีสำคัญๆ  ที่เทศบาลได้มีการจัดงานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  ได้แก่

c งานมหกรรมเทศกาลผ้าตีนจกแม่แจ่ม  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  กิจกรรมสังเขป 

ประกวดทอผ้าตีนจก,  ประกวดธิดาตีนจก,  แข่งขันล่องแพ  ฯลฯ

c งานประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมสังเขป  ประกวดธิดานพมาศ, ประกวดโคมไฟ,  ประกวดหิ้งน้ำ,  ประกวดกระทง   ฯลฯ   

 

c งานประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน  กิจกรรมสังเขป วันผู้สูงอายุหรือวันกตัญญู,  พิธีแห่พระเจ้าแสนตอง,  พิธีสรงน้ำพระธาตุช่างเคิ่ง ฯลฯ

c  งานวันเด็กแห่งชาติ  ประมาณเดือนมกราคม  กิจกรรมสังเขป  ประกวดร้องเพลง,

ประกวดสุขภาพเด็ก,  แข่งขันตอบปัญหา  ฯลฯ

            ๔.๓  การศึกษา

                                เทศบาลตำบลแม่แจ่ม มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต   จำนวน    โรงเรียน  โรงเรียนเอกชน    โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล    ศูนย์  โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ถึงระดับมัธยมศึกษา

๔.๔.  การสาธารณสุข

         ในเขตเทศบาลมีสถานบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน ดังนี้

                                .  โรงพยาบาล              จำนวน     แห่ง  เตียงคนไข้        จำนวน  ๓๐  เตียง

                                .  สถานพยาบาล/ คลินิกเอกชน                          จำนวน    3  แห่ง 

          ๔.๕.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

.  รถยนต์ดับเพลิง        จำนวน       คัน       

-  บรรจุน้ำได้   ๓,๐๐๐   ลบ..  

                                .  รถบรรทุกน้ำ              จำนวน      คัน                               

-  บรรจุน้ำได้  ๑๐,๐๐๐  ลบ.ม

.  พนักงานดับเพลิง  แยกเป็น

          -  พนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลแม่แจ่ม          จำนวน         คน

                             -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       จำนวน     ๔๘   คน

                                       -  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา         จำนวน           ครั้ง

 

.   สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

         ๕.๑  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

                     -  ลักษณะภูมิประเทศ

                   โดยทั่วไปภายในชุมชนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม  เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้ทั่วไป  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการเกษตร  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญภายในชุมชน  คือ   น้ำแม่แจ่ม

                    -  ลักษณะภูมิอากาศ

                      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม มี ๓ ฤดู  เช่นเดียวกับท้องที่อื่นๆ  ดังนี้

                   -  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม                  เป็นช่วงที่มีอากาศค่อนข้างร้อน

                   -  เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม           เป็นช่วงฤดูฝน

                   -  เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์     เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6-

 

        ๕.๒  ทรัพยากรน้ำ  มาจากแหล่งสำคัญ    แหล่ง  คือ

                ๑. น้ำฝน 

                   . น้ำท่า  หมายถึง  น้ำบนผิวดินในสภาพต่างๆ เช่น คลอง  ลำธาร ห้วย หนอง บึง  เป็นต้น 

โดยในเขตเทศบาล ทรัพยากรน้ำที่ใช้ประโยชน์จากน้ำท่า เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม  ได้แก่

      -   ห้วยแม่อวม

      -   ห้วยช่างเคิ่ง

      -   ลำน้ำแม่แจ่ม

          ๕.๓  สภาพสิ่งแวดล้อม

                                .  คุณภาพแหล่งน้ำ

      -  ตลอดฝั่งน้ำแม่แจ่มในเขตเทศบาล จะมีทั้งที่อยู่อาศัย  พื้นที่เกษตรกรรม  จึงมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้  ขณะเดียวกันก็มีการระบายน้ำเสียลงสู่ลำน้ำแม่แจ่ม  จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าน้ำเสียที่พบในแต่ละวันเท่ากับ    ลบ../ วัน  ส่วนหนึ่งเกิดจากชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดระบบการจัดการ  ที่ดีในการระบายน้ำทิ้ง  คุณภาพน้ำ  จึงอยู่ในสภาพที่ต้องมีการฟื้นฟูให้มีสภาพที่ดีขึ้น  เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น

                   .  คุณภาพอากาศ

                             -  โดยทั่วไป  ในเขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม ยังไม่มีปัญหามลพิษทางอากาศที่ร้ายแรง    และจากการเฝ้าระวังปัญหามลพิษทางอากาศของเทศบาล  จึงพอคาดการณ์ได้ว่า  สถานการณ์ระดับฝุ่น     ในเขตเทศบาลในปัจจุบัน  อยู่ในระดับที่ต้องมีการตรวจ  ติดตามอย่างต่อเนื่อง

                                .  การจัดการมูลฝอย / ระบบการกำจัดมูลฝอย 

             .   ปริมาณขยะ     ตัน/วัน

.  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  คัน ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. (ซื้อเมื่อ  .. ๒๕๔๕)

.  ขยะที่เก็บขนได้                 จำนวน    ๒๗   ลบ.ม./ วัน

            .  ขยะที่กำจัดได้                  จำนวน    ๒๗   ลบ.ม./ วัน

.  กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ      

.  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้  จำนวน    ๒๐   ไร่  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ ๑๒

                                       -  ห่างจากเขตชุมชนเป็นระยะทาง    กม.

                                       -  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว  จำนวน   ๑๐  ไร่

                                       -  เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก   จำนวน    ๑๐  ไร่

                             .  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ  ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้นำชุมชน/ ผู้นำหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

1

นายเอกราช  ร่มโพธิ์

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านสันหนอง

08-1021-2270

609  คน

 

2

นายจำเนียร  รู้แหลม

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4

บ้านเกาะ

08-1163-7467

464  คน

 

3

นายประสงค์  สมยศ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  12

บ้านช่างเคิ่งบน

08-5723-8180

1,179  คน

 

4

นายณัณฐณัชน์  เกิดใหม่

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18

บ้านเจียง – ป่าฝาง

08-1530-1619

449  คน