ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับให้ประชาชน เข้าตรวจดู โดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ซึ่งได้แก่ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9

 

สำหรับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้น 1 บริเวณภายในห้องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีนางสาวอัมพร มันเดวอ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ประชาชน ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะขอรับบริการสามารถขอรับบริการได้ตามสถานที่ ดังกล่าวในวันและเวลาราชการ e-mail : trat@labour.mail.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3951 1942 , 03952 0446 โทรสาร 0 3951 1942 , 03952 0446 ต่อ 18