เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

๑.  นางดวงพร  นิยะพัตร์                    ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง 

๒.  นายบำรุง   วงษ์ทับทิม                   พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ               

๓.  นางสาววิลาสินี  ชื่นโม                   พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ                      

๔.  นายพงศธร    ทีเจริญ                    พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ                           

๕..  นายวินัย    จำปาฮาด                   พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ                       

๖.  นางสมบัติ   คาวีวงศ์                     เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส         

๗.  นางวิมล  ศิริภาณุรักษ์                   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   

๘. นางสาวรุ่งกานต์   เฟื่องกาญจนกุล       พนักงานพิมพ์ ส ๓    

๙.  นางพรทิพย์  ภู่เผือก                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               

๑๐. นางสาวนิภาภรณ์  ปั้นเกตุ              เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    

         

เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

๑.  นางสมบัติ   คาวีวงศ์                     เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส         

๒.  นางวิมล  ศิริภาณุรักษ์                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   

๓. นางสาวรุ่งกานต์   เฟื่องกาญจนกุล       พนักงานพิมพ์ ส ๓    

๔.  นางพรทิพย์  ภู่เผือก                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               

๕. นางสาวนิภาภรณ์  ปั้นเกตุ                เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    

 

ตารางเวรประจำศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

วันจันทร์         นางสมบัติ   คาวีวงศ์                        เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส         

วันอังคาร        นางวิมล  ศิริภาณุรักษ์                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   

วันพุธ            นางสาวรุ่งกานต์   เฟื่องกาญจนกุล          พนักงานพิมพ์ ส ๓    

วันพฤหัสบดี     นางพรทิพย์  ภู่เผือก                          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล               

วันศุกร์           นางสาวนิภาภรณ์  ปั้นเกตุ                   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล