ประวัติความเป็นมา

•                 ประวัติสำนักงาน

                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่    มีนาคม  ๒๕๓๘  เดิมมีที่ตั้งอยู่ที่อาคารศาลจังหวัดอ่างทอง  ถนนเทศบาล    ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๓  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง   จึงย้ายที่ทำการออกจากอาคารศาลจังหวัดอ่างทองไปเช่าอาคารพาณิชย์ เป็นที่ทำการอยู่รวมกับสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพ         ผู้ติดยาเสพติด   ที่อาคารพาณิชย์เลขที่ ๓๘/๑-๒ ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง ต่อมาสำนักงานได้ย้ายมาเช่าอาคารพาณิชย์เลขที่  ๙/๑๔-๑๕ ถนนอ่างทอง- สิงห์บุรี  (สายใน) ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง เป็นที่ทำการตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ๒๕๔๙ และปัจจุบันได้ย้ายมาทำการที่ทำการแห่งใหม่ เลขที่ ๔/๘-๑๐ ถนนเทศบาล ๖ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้ง”ศูนย์บริการประชาชน”ขึ้น ณ บริเวณชั้นที่ ๑ อาคาร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง เลขที่ ๔/๘-๑๐ ถนนเทศบาล ๖  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  โดยให้มีหน้าที่ดังนี้

 

1.ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ/หรือประสานหน่วยงานราชการในจังหวัดและในสังกัดกรมคุมประพฤติ

2.ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกรมคุมประพฤติ

3.เร่งรัด ติดตามและประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

4.ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับศูนย์บริการประชาชนของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

*******************************************