คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEA
       แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
       โทร. 0-2590-9556, 0-2590-5945

              2.1 นางสาวเกศสุพิชญ์ ธนนันท์โสภณ หัวหน้าแผนก
              2.2 นางสาวจิรา เฉลียวเกรียวไกร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
              2.3 นางสาวมณจิรา เสนะวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 6
              2.4 นายกฤษณ วงษ์บุตรดี นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6