คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.
        ประธาน :
             นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

        รองประธาน :
             นางวันทนีย์ เพียรผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการ

        คณะกรรมการ :
             - นางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
             - นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา
             - นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ
             - ร.ท.สุพจน์ ใช้บางยาง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
             - นางคำมวน พยัคฆเรือง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
             - นายกรมศักดิ์ ขันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
             - นางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
             - นางสาวพรพรรณ พุ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

        กรรมการและเลขานุการ :
             นางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร