เกี่ยวกับ สวก.

จากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลให้รัฐบาลมี มาตรการคุมเข้มในเรื่องการใช้งบประมาณ ทำให้โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว และที่จะ ต้องดำเนินการต่อเนื่องไม่ สามารถดำเนินการต่อได้ รัฐบาลจึงเห็นชอบให้มีการจัดหาเงินกู้ จากต่างประเทศมาดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบที่จะ ปฏิบัติตาม เงื่อนไขผูกพัน (Policy Matrix) โครงการเงินกู้เพื่อ ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม ขีดความสามารถใน การแข่งขันเพื่อการส่งออก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2542

วิสัยทัศน์

"สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ