ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

รองผู้อำนวยการสำนักงาน

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ

นายอุทัย เจริญวงศ์

ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน

ดร. จิราวรรณ แย้มประยูร ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยเชิงสาธารณะและเชิงนโยบาย

นายสุรศักดิ์ ทองเพียร ด้านการใช้และเผยแพร่ข้อมูลระบบสารสนเทศ

นายวิทยา อธิปอนันต์ ด้านการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา

ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มงาน

นางสาวประวีณา อินทร์ยิ้ม สำนักสนับสนุนงานวิจัย

นางสาวศิริกร วิวรวงษ์ สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

นางเบ็ญจมาศ สุวรรณสุขุม สำนักบริหาร

นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

นายอภิชัย รัตนะเจริญธรรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววีร์สุดา ธีรเดช กลุ่มงานผู้อำนวยการสำนักงาน