เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลฯ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีทองสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
3. นางปิยนุช มงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์